GRUDZIEŃ 2010

GRUDZIEŃ 2010

Wdrażanie zasad funkcjonowania i zarządzania obszarami sieci Natura 2000 nad Zalewem Szczecińskim/ ARTWEI

9 grudnia 2010 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego  odbyły się warsztaty „Wdrażanie zasad funkcjonowania i zarządzania obszarami sieci Natura 2000 nad Zalewem Szczecińskim” w ramach projektu ARTWEI.  Projekt dotyczy środowiskowej integralności zlewni rzek wód przejściowych i powstaję w oparciu o trans graniczną współpracę przy udziale przedstawicieli Litwy, Rosji, Niemiec , Szwecji i Polski.

Podczas warsztatów poruszane były kwestie związane z siecią obszarów NATURA 2000 – zwłaszcza na terenach znajdujących się w polu zainteresowania projektu ARTWEI.  W pierwszej części spotkania miały miejsce prezentacje przedstawicieli: Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża EUCC, Urzędu Morskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej.

Pani Magdalena Racinowska – Ratajska oraz Pan Leszek Jastrzębski przedstawili zebranym zapisy i ustalenia zawarte Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego odnośnie środowiska przyrodniczego oraz kierunków rozwoju przestrzennego na obszarze strefy nadodrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego.

W drugiej części warsztatów wywiązała się dyskusja. Najwięcej kontrowersji wzbudzała sieć NATURA 2000 -  proces jej wdrażania i trudności z tym związane, a także konsekwencje błędnych decyzji na poziomie planowania polskiej części sieci. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że konieczne jest jak najszybsze opracowanie planów dla obszarów objętych ochroną w ramach Natury 2000, w celu efektywnego zarządzania tymi terenami.