Projekt URMA

Mapa przedstawia: Partnerstwo URMA.
[ ZOOM ]

Projekt URMA

"URMA Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych"
 
W obliczu istnienia licznych powiązań i zależności między obszarami miejskimi i wiejskimi, 
np. z uwagi na dojazdy do pracy, zaopatrzenie w żywność, czy rekreację i wypoczynek, powstaje potrzeba zdefiniowania, pogłębienia i przetestowania dalszych możliwych płaszczyzn rozwoju partnerstw miejsko-wiejskich, a także poszerzenia wymiaru terytorialnego tejże współpracy. Projekt "URMA Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program INTERREG IVC, powstał w celu promowania partnerstw miejsko-wiejskich jako narzędzia, służącego wzmocnieniu potencjału innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RBGP WZ) jest jednym z 9 partnerów projektu.
 
Szereg konferencji, warsztatów i wizyt studialnych, jak również projekty pilotażowe mające na celu utworzenie partnerstw miejsko-wiejskich w Niemczech, we Włoszech i w Holandii, przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz pomogły we wskazaniu i analizie dobrych praktyk. Projekt URMA w ciągu trzech lat działania dostarczył nowych bodźców dla zdecentralizowanej koncepcji spójności, wzbogacił europejską dyskusję na temat partnerstw miejsko-wiejskich i posłużył jako laboratorium innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy międzyregionalnej. 
 
Celem projektu URMA jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami i obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących. 
 
Ogólne informacje o projekcie
 
Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2014
Całkowity budżet projektu: 1,7 miliona euro
Dziewięciu partnerów projektu z pięciu państw członkowskich UE
Projekt Inicjatywy Regionalnej, Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy
Podtemat: Innowacje, badania i rozwój technologii
 
Zapraszamy na strony związane z projektem URMA: