Ekofizjografia - Skrót

Mapa przedstawia: Jez. Wełtyń.
[ ZOOM ]

Ekofizjografia - Skrót


Opracowanie ekofizjograficzne powstało na potrzeby projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. Poniższy dokument stanowi skróconą wersję tego opracowania.

Obowiązek sporządzenia tego dokumentu wynika z art. 72 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62 z roku 2001, poz. 627 z późn. zm.). Zakres merytoryczny określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. nr 155 z roku 2002 poz. 1298) oraz art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80 z roku 2003, poz. 717). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z roku 2004 poz 880) określa cele, zasady i formy ochrony przyrody i krajobrazu, które są realizowane przez programy, strategie i plany zagospodarowania.

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska „Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzoną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania”.

Zadaniem niniejszego opracowania jest udokumentowanie uwarunkowań ekofizjograficznych w celu kompleksowej ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego. Dostarczać ma ono podstaw do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz prawidłowego kształtowania środowiska. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych zadań planowania przestrzennego służących zapewnieniu odpowiednich warunków życia ludzi i funkcjonowania przyrody oraz gospodarczej działalności człowieka. Skuteczna ochrona wymaga znajomości funkcjonowania ekosystemów i umiejętności wpływania na zachodzące w nich procesy.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

- opis podstawowych elementów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem ich walorów i zasobów,

- analizę powiązań przyrodniczych województwa z otoczeniem i uwarunkowań zewnętrznych,

- charakterystykę istniejących i proponowanych obszarów i obiektów prawnie chronionych,

- wzajemne oddziaływanie podstawowych elementów środowiska przyrodniczego z ujawnieniem degradacji, zagrożeń i konfliktów,

- ocenę przydatności środowiska dla rozwoju funkcji użytkowych,

- wstępną prognozę zmian w strukturach przyrodniczych w regionie.