Warsztaty ARTWEI 9 XII 2010

Mapa przedstawia: Lasy.
[ ZOOM ]

Warsztaty ARTWEI 9 XII 2010

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczy w pracach przy projecie ARTWEI na mocy porozumienia zawatego miedzy Uniwersytetem Szczecińskim a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie Południowego Bałtyku.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska Zalewu Szczecińskiego, zwiększanie jego środowiskowej integralności jako jednego z transgranicznych Zbiorników Wód Przejściowych Bałtyku Południowego.

W dniu 9 grudnia 2010 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się warsztaty „Wdrażanie zasad funkcjonowania i zarządzania obszarami sieci Natura 2000 nad Zalewem Szczecińskim” w ramach projektu ARTWEI. Projekt dotyczy środowiskowej integralności zlewni rzek wód przejściowych i powstaje w oparciu o transgraniczną współpracę przy udziale przedstawicieli Litwy, Rosji, Niemiec , Szwecji i Polski.
Podczas warsztatów poruszane były kwestie związane z siecią obszarów NATURA 2000 – zwłaszcza na terenach znajdujących się w polu zainteresowania projektu ARTWEI. W pierwszej części spotkania miały miejsce prezentacje przedstawicieli: Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża EUCC, Urzędu Morskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej.
W drugiej części warsztatów wywiązała się dyskusja. Najwięcej kontrowersji wzbudzała sieć NATURA 2000 - proces jej wdrażania i trudności z tym związane, a także konsekwencje błędnych decyzji na poziomie planowania polskiej części sieci. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że konieczne jest jak najszybsze opracowanie planów dla obszarów objętych ochroną w ramach Natury 2000, w celu efektywnego zarządzania tymi terenami.