III Konferencja " Transgraniczne Planowanie Przestrzenne" 4-5 lipca 2011r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

III Konferencja " Transgraniczne Planowanie Przestrzenne" 4-5 lipca 2011r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 
W dniach 4-5 lipca br. w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się trzecia konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne. Tematem tegorocznej konferencji były europejskie regiony metropolitalne oraz Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.
Konferencję otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zgromadzonych gości powitali również : Pani Danuta Dominiak-Woźniak, Radca Minister, przedstawiciel Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej w Ambasadzie Polskiej
 w Berlinie, Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Pan Krzysztof Soska Wiceprezydent Miasta Szczecina.
Zdaniem Pani Danuty Dominiak-Woźniak, reprezentującej Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, obecny rok jest wyjątkowy w stosunkach polsko-niemieckich ze względu na dwudziestą rocznicę podpisania polsko-niemieckiej umowy o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę na potrzebę współpracy obu stron w realizacji zadań zrównoważonego rozwoju przy pomocy planowania przestrzennego, także w kontekście transgranicznym.
Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne: I blok – Europejskie widzenie metropolii, II i III blok tematyczny - Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina – część polska i część niemiecka oraz IV blok Studium integracji polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.
W dyskusjach panelowych po każdym z bloków tematycznych poruszane były ważne tematy: miejsca Szczecina w powiązaniach z wielkimi metropoliami jak Berlin, Hamburg, Paryż i Rotterdam, magnetyczność Szczecina dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego czy przyszłość współpracy polsko-niemieckiej w opracowywaniu dokumentów rozwojowych obszaru oddziaływania Szczecina.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom doświadczeń zagranicznych w planowaniu przestrzennym obszarów metropolitalnych. W konferencji uczestniczyli goście z europejskich metropolii : Paryża, Rotterdamu, Hamburga i Berlina. Pan Jean Rubio, z Misji Operacyjnej Współpracy Transgranicznej w Paryżu, przedstawił doświadczenia francusko-niemieckie w zakresie wspierania rozwoju transgranicznych obszarów metropolitalnych. Pan Nico Tillie z Uniwersytetu w Delft oraz Biura Urbanistyki i Mieszkalnictwa Miasta Rotterdamu zwrócił uwagę na wzrost znaczenia regionów metropolitalnych w realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz ponownego zwrócenia miast nadmorskich i rzecznych
 w stronę wody. Ciekawym elementem prezentacji było przedstawienie systemu kaskadowego rozprowadzania i zarządzania ciepłem w mieście. Pan Wilhelm Schulte Dyrektor Generalny
 z Generalnej Dyrekcji Urbanistyki i Planowania Krajobrazu Miasta Hamburg
 w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Miejskich i Środowiska przedstawił plany przebudowy portu w tym mieście. Równie interesujący był referat Pana Reinera Nagela Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Przestrzeni w Departamencie Senatu ds. Urbanistyki w Berlinie, który przedstawił plany rozwoju Berlina mające na celu przyspieszenie rozwoju tego miasta poprzez dzielnice kreatywnej wiedzy, lokalizacje przemysłów kreatywnych, związanie miasta z rzeką i obszarami zielonymi oraz projekt wielkiego lotniska na południu miasta. W tematykę kształtowania transportu metropolitalnego wprowadził na przykładzie Hamburga, Pan Wolfgang Martens Kierownik Okręgowy Stowarzyszenia ds. Transportu i Komunikacji
 w tym hanzeatyckim mieście. Jest to bardzo ważny temat dla rozwoju Szczecina i obszaru metropolitalnego o czym przypomniał Krzysztof Soska Wiceprezydent Szczecina w swoim wystąpieniu na temat Strategii Rozwoju Szczecina i Obszaru Metropolitalnego.
Konferencja była okazją do przedstawienia polskich doświadczeń planistycznych oraz podjęcia dyskusji na temat polsko-niemieckich przedsięwzięć planistycznych. Pan Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił priorytety polityki transportowej województwa. Wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska przedstawiła realizowane przez miasto inwestycje wzmacniające spójność obszaru pogranicza. Pani Izolda Buzar Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury poinformowała o postępie prac nad studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Cenne wskazówki do dalszych prac przy studium integracji przedstawił w swoim wystąpieniu doktor Maciej Borsa wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Katharina Erdmenger w imieniu Pana Dietmara Horna
 z Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN omówiła punkt widzenia strony niemieckiej nad tymi pracami. Pan Michał Urbański z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej przedstawił polskie priorytety rozwoju przestrzennego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.
Drugi dzień konferencji dedykowany był polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w obszarze oddziaływania Szczecina. Pan Peter Schirmer Stały Zastępca we Wspólnym Departamencie Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii omówił szanse rozwoju współpracy Berlina i Szczecina z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej obu miast. Pani Petra Schmidt z Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii – Pomorza Przedniego zaprezentowała punkt widzenia strony niemieckiej na Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina. Zadowolenie ze współpracy w swoich wystąpieniach wyrazili Pani Christiane Falck-Steffens Dyrektor Urzędu ds. Porządku Przestrzennego i Planowania Kraju Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Pan Jürgen Polzehl Burmistrz Schwedt. Wizje rozwoju polsko-niemieckiej przestrzenni granicznej z punktu widzenia Wspólnego Wydziału Planowania Berlina
 i Brandenburgii omówione zostały przez Pana Detlefa Herza.
W konferencji uczestniczyło ponad 170 osób i została ona bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników. Szczególnie docenione zostały prezentacje z europejskich regionów metropolitalnych oraz pogranicza francusko-niemieckiego. Burmistrz Schwedt Jürgen Polzehl stwierdził, że miasto chce należeć do obszaru metropolitalnego Szczecina oraz wnosić swój wkład w jego rozwój. Zdaniem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża oraz Pani Petry Schmidt z kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie współpraca Szczecina z obszarami przygranicznymi po stronie niemieckiej przynosi korzyści obu stronom. Jednym z narzędzi osiągania tego celu są wspólne studia rozwoju. Podsumowując konferencję Wicemarszałek Wojciech Drożdż podkreślił, że utwierdziła ona wszystkich w przekonaniu, że Szczecin jest szansą dla rozwoju całego obszaru Pomorza, także po stronie niemieckiej. Wicemarszałek zapowiedział organizację kolejnej konferencji
 w przyszłym roku w Szczecinie.