Przyszłość

Mapa przedstawia: Jez. Wełtyń.
[ ZOOM ]

Przyszłość

 

Zadania

 

Biuro uczestniczy w wykonywaniu zadań należących do kompetencji samorządu województwa i jego organów, określonych przepisami prawa w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.
2. Do podstawowej działalności naszego Biura należy:

1) opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa; jego monitoring i okresowa ocena,

2) wykonywanie analiz i studiów oraz udział w opracowywaniu strategii, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie,

3) prowadzenie badań zgodności i spójności planu zagospodarowania przestrzennego województwa z planami zagospodarowania przestrzennego ościennych województw i krajów związkowych,

4) opiniowanie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,

5) przygotowywanie opinii w zakresie zgodności gminnych dokumentów planistycznych z opracowaniami regionalnymi, stanowiącymi podstawę kształtowania polityki regionalnej województwa szczególnie z zadaniami samorządu województwa,

6) udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego,

7) prowadzenie składnicy map i opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej,

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

  

Wyzwania

 

Biuro ma ambicje stanowienia platformy wymiany myśli i pomysłów pochodzących z różnych dziedzin i środowisk, tworząc swoistego rodzaju Regionalny Think Tank. Prowadzenie wieloaspektowych analiz i studiów w połączeniu z wymianą poglądów stworzy nową jakość tworzenia koncepcji i określaniu wyzwań rozwojowych w przestrzeni województwa.