Okresowa ocena planu

Okresowa ocena planu

Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopolskiego

Opracowanie określa stan zagospodarowania przestrzennego oraz obrazuje zmiany jakie zaszły od czasu uchwalenia planu. W części dotyczącej celów i kierunków dokument zawiera również ocenę ich aktualności. Dokument przedstawia stopień realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zapisane są w planie.

Opracowanie zawiera części omawiające uwarunkowania, cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego, informację o realizacji inwestycji celu publicznego oraz innych narzędzi realizacji planu (przeniesienie ustaleń planu na szczebel lokalny, rekomendacje do krajowej i wojewódzkiej polityki przestrzennej, lobbing). Zachowano strukturę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego z niewielkimi odstępstwami, wynikającymi z dodania nowych uwarunkowań, które powstały po uchwaleniu planu i z potrzeb niniejszego dokumentu.

Dokument kończy się wnioskami dotyczącymi m.in. aktualności Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego i dalszego postępowania w tej mierze, zwłaszcza w kontekście wymagań stawianych przez obowiązującą od grudnia 2011 r. Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.