Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w latach 2000–2013

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w latach 2000–2013

Status prawny: 
RBGPWZ
1999–2005 Zakład Budżetowy utworzony uchwałą nr VII/64/1999 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 1999 r.;
2006 – do dzisiaj Jednostka budżetowa o tej samej nazwie, utworzona uchwałą Nr 1154/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2005r. 
 
Siedziby:
Szczecin, ul. Mickiewicza 41
Szczecin, Plac Kilińskiego 3
 
Kierownictwo: 
I. 2001–III. 2001    mgr inż. arch. Maciej Cehak Dyrektor 
III. 2001–XI.2007    mgr inż. arch. Piotr Kowalski Dyrektor 
VIII. 2007–VIII. 2009    mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski p.o.Dyrektora
VIII. 2009 – do dzisiaj   mgr inż. arch. Stanisław Dendewicz Dyrektor 
 
Obszar działania:
Od 28 sierpnia 1999 roku powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki oraz miasta na prawach powiatu grodzkiego: Szczecin i Świnoujście a w szczególnie uzasadnionych przypadkach obszar całego województwa zachodniopomorskiego. 
 
Od czerwca 2006 roku województwo zachodniopomorskie – w całości byłe: woj. szczecińskie, koszalińskie oraz część woj. gorzowskiego, pilskiego i słupskiego.
 
Zakres działania:
Realizacja zadań należących do kompetencji samorządu województwa i jego organów, określonych przepisami prawa w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego w zakresie: opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, jego monitoring i okresowa ocena, wykonywanie analiz i studiów oraz udział w opracowywaniu strategii, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie badań zgodności i spójności planu zagospodarowania przestrzennego województwa z planami zagospodarowania przestrzennego ościennych województw i krajów związkowych, opiniowanie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, przygotowywanie opinii  w zakresie zgodności gminnych dokumentów planistycznych z opracowaniami regionalnymi, stanowiącymi podstawę kształtowania polityki regionalnej województwa szczególnie z zadaniami samorządu województwa, udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej  w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, prowadzenie składnicy map i opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Zatrudnienie i Struktura w latach 2000–2013:
W latach 2000–2013 stan zatrudnienia biura, w stosunku do lat poprzednich, ulegał drastycznemu zmniejszeniu do 20 etatów w roku 2000, w kolejnych latach 2001–2008 oscylował pomiędzy wartością  od 31 do 16 etatów. 
 
Rok 2009 zapoczątkował wzrost zatrudnienia z 16 do 32 osób w 2013 roku, zwiększając tym samym wskaźnik zatrudnienia dwukrotnie w stosunku do roku 2008.
W 1999 roku z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia do 31 etatów zlikwidowano pracownie branżowe. Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy generalnego projektanta, kierowników zespołów projektowych i głównych specjalistów. W skład biura wchodziły: dział administracji, zespoły i podzespoły projektowe, zespół realizacji i koordynacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej w regionie oraz zespół obsługi technicznej.
 
W latach 2001-2003 biuro wykonywało swoje zadania przy pomocy filii w Koszalinie, a w latach 2006–2010 roku przy pomocy gospodarstwa pomocniczego.
Od 2006 roku do dzisiaj, biurem kieruje Dyrektor przy pomocy Generalnego Projektanta i Głównego Księgowego, strukturę organizacyjną biura tworzą zespoły projektowe, podzespoły i samodzielne stanowiska pracy oraz dział administracyjny.
 
Informacje pozostałe:
RBGP WZ jako jednostka budżetowa, realizując zadania należące do kompetencji samorządu województwa i jego organów w sprawach gospodarki przestrzennej, ma bezpośredni udział  w tworzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej regionu. Kształtowanie przestrzeni województwa oparte jest na ścisłej współpracy z jednostkami samorządu lokalnego z obszaru województwa, administracji rządowej, innych województw, a także regionów innych państw, w tym zwłaszcza sąsiednich.
 
Misją RBGP WZ jest kształtowanie i budowanie spójnej polityki przestrzennej regionu, podnoszenie jego konkurencyjności, metropolizacji przestrzeni, rozwoju sieci osadniczej, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, podnoszenia integracji europejskiej, wspierania przekształceń społecznych i gospodarczych w obszarach problemowych i przyrodniczych.
 
Działania realizowane w ciągu ostatnich pięciu lat dowodzą, że jednostka jest dobrze przygotowana do realizacji zadań samorządu województwa. Promowana jest polityka zatrudnieniowa zmierzająca do zatrudniania osób z wyższym wykształceniem i przygotowaniem zawodowym. Biuro wspiera pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, obecnie cztery osoby przygotowują prace doktorskie.
 
Biuro organizuje i uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, zjazdach, seminariach i konferencjach. Wzrasta współpraca ze środowiskiem naukowym i specjalistycznym w zakresie wymiany doświadczeń i budowania jednolitego systemu informacji przestrzennej.
 
Do podstawowej działalności RBGP WZ na poziomie regionalnym, należy opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Poza statutową działalnością Biuro rozszerza swój profil działania, inicjuje w sposób dynamiczny liczne przedsięwzięcia scalające w sposób komplementarny i perspektywiczny planowanie przestrzenne regionu z obszarami przybrzeżnym, zgodnie z przyjętą Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategią Rozwoju Województwa i innymi dokumentami strategicznymi i programowymi.
 
Biuro od lat zajmuje się projektami o zasięgu ponadregionalnym i transgranicznym. W tym zakresie podejmuje współpracę z właściwymi jednostkami administracji województw pogranicza – Lubuskiego i Dolnośląskiego oraz państw sąsiadujących – Niemiec i Szwecji. Biuro wydaje liczne, wielojęzyczne publikacje związane z planowaniem przestrzennym, min.: z II Międzynarodowej Konferencji „Transgraniczne planowanie przestrzenne” (2011 r.), Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania województwa (2012 r.), „Demografia na obszarze Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” (2013 r.) i inne.
 
Do najważniejszych opracowań i zadań, które Biuro wykonało od roku 2000 samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami należą:
1. TransLogis – wzmacnianie regionalnych struktur przestrzennych przez inteligentne multimedialne systemy transportowe. 
2. Plan zagospodarowania strefy przybrzeżnej Zalewu Szczecińskiego.
3. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015.
4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – 2002. 
5. Aktualizacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z opracowaniem Planu obszaru metropolitalnego miasta Szczecina.
6. Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego.
7. Raport z realizacji programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego.
8. Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego. 
9. Program rolno-środowiskowy w województwie zachodniopomorskim. 
10. Strategia i Program Działania na Rzecz Rozwoju Południowej Części Regionu Bałtyckiego (Łuk Szafirowy).
11. Studium przedwykonawcze dla Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina ze stałą przeprawą Police – Święta.
12. Ocena oddziaływania inwestycji drogowych na pobudzenie rozwoju regionalnego.
13. Ocena atrakcyjności turystycznej polskiej części łuku południowego Bałtyku.
14. Plany Ochrony Parków Krajobrazowych: Szczecińskiego, Cedyńskiego oraz Doliny Dolnej Odry.
15. Baltic Bridge – Transregionalna koncepcja rozwoju strukturalnego dla obszaru działania między Berlinem, Szczecinem i Skanią (projekt ten był kontynuowany pod nazwą Baltic +).
16. Prowadzenie sekretariatu technicznego CETC – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy.
17. Koncepcje rozwoju ścieżek rowerowych w województwie zachodniopomorskim. 
18. Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. 
19. Uczestnictwo w Oderregio I.
20. Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (2002 – 2006). 
21. Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. 
22. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015 – współpraca.
23. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku wraz z Oceną oddziaływania na środowisko. 
24. Studia uwarunkowań gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – poziom lokalny.
25. Raport z realizacji programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego.
26. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego.`
27. Program Ochrony  środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008–2011 z uwzględnieniem perspektywy na 2012–2015.
28. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – 2010.
29. Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMS) 2013 r.
30. Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec 2013 r. (IPPON).
31. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (2010).
32. Analiza porównawcza planów zagospodarowania przestrzennego województw Polski Zachodniej (2011).
33. Planowanie miejscowe, w tym opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Świnoujście.
34. Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (2012).