Koncepcja przyszłości 2030

Mapa przedstawia: gzkver3.
[ ZOOM ]

Koncepcja przyszłości 2030

Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań
 
W dniu 1 grudnia 2016 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim posiedzeniu w Berlinie przyjął „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030).
 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej podjął w 2014 roku decyzję w sprawie wspólnego wypracowania Wizji, określającej jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry w 2030 roku. Opracowany został projekt „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
 
„Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” jest wizją planistyczno-przestrzenną obejmującą terytorium czterech krajów związkowych: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina i Saksonii po stronie niemieckiej oraz czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego po stronie polskiej. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zwiększenie zainteresowania tym obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Równocześnie wnosi wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami polityki spójności.
 
Z projektem można zapoznać się na stronie www.kooperacja-bez-granic.pl