Scroll to top

PZPWZ 2018

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2010

Przyjęcie projektu Planu:
Uchwała Nr 555/18 Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Zarząd województwa przyjął projekt zmiany Planu zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uruchamiając procedurę opiniowania, uzgadniania i konsultacji transgranicznych ww projektu.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest elementem regionalnego planowania strategicznego w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów strategicznych województwa. Określa uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa, w taki sposób aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości życia oraz konkurencyjności regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stanowi on podstawowy dokument polityki przestrzennej województwa odnoszący się do głównych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i innych, będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego w wymiarze przestrzennym, ustalając ramy terytorializacji polityki rozwojowej województwa.

Cele i kierunki wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego podzielono na 3 części: odnoszące się do całego obszaru województwa, do obszarów funkcjonalnych oraz obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako Plan zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

W Planie wydzielono następujące cele polityki przestrzennej województwa:
Cel I. Wzmacnianie powiązań zewnętrznych województwa
Cel II. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Cel III. Rozwój potencjału ludnościowego
Cel IV. Przekształcenia sieci osadniczej
Cel V. Ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
Cel VI. Rozwój infrastruktury społecznej
Cel VII. Wzrost i rozwój gospodarczy
Cel VIII. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej oraz sprawności systemu transportowego
Cel IX. Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii i zwiększenie dostępności cyfrowej
Cel X. Rozwój infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa

Obszary funkcjonalne w polityce przestrzennej województwa:
Cel XI. Wykorzystanie wspólnego potencjału i integracja miejskich obszarów funkcjonalnych
Cel XII. Racjonalizacja rozwoju gospodarczego i ochrona zasobów w obszarze funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej
Cel XIII. Przeciwdziałanie marginalizacji i wsparcie rozwoju w obszarze funkcjonalnym Specjalnej Strefy Włączenia
Cel XIV. Poprawa spójności wewnętrznej i przełamywanie peryferyjności przygranicznego obszaru funkcjonalnego

Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego ośrodka funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego:
Cel XV. Rozwój funkcji metropolitalnych oraz roli Szczecina w europejskiej i krajowej sieci miast
Cel XVI. Racjonalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej i sieci osadniczej oraz wzmocnienie funkcji miejskich
Cel XVII. Poprawa standardów życia mieszkańców
Cel XVIII. Ochrona walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Cel XIX. Wzmacnianie szczecińskiego obszaru funkcjonalnego jako ośrodka wzrostu gospodarczego
Cel XX. Wzmacnianie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych
Cel XXI. Utworzenie w SOM sprawnie działających systemów infrastruktury technicznej w dziedzinie energetyki, gospodarki odpadami i ochrony przeciwpowodziowej
W obrębie poszczególnych celów wskazane są kierunki zagospodarowania przestrzennego, spełniające warunki ich realizacji.
Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa sformułowane zostały w oparciu o istniejące uwarunkowania, z uwzględnieniem pożądanego kształtu przestrzeni regionalnej i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w perspektywie obowiązywania planu.

W ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego wyodrębniono cztery kategorie działań: ustalenia, zalecenia, projekty i rekomendacje. Ustaleniom i zaleceniom przypisano narzędzia realizacji, natomiast projektom i rekomendacjom – podmioty odpowiedzialne i adresatów.
1) Ustalenia są to działania lub zasady, które będą zgłaszane w formie wniosków do wojewódzkich dokumentów planowania przestrzennego (planów zagospodarowania przestrzennego województw ościennych, planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych), gminnych dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), oraz do dokumentów krajowych i międzynarodowych odnoszących się do przestrzeni województwa, jeżeli dotyczą merytorycznego zakresu tych dokumentów i obszaru, dla którego dokument będzie sporządzany. W przypadku dokumentów gminnych – wprowadzenie ustaleń do dokumentu planistycznego jest warunkiem uzgodnienia przez samorząd województwa.
2) Zalecenia to działania lub zasady polityki przestrzennej województwa, które powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego i społeczno–gospodarczego i podejmowaniu działań innego typu mających wpływ na ład przestrzenny na obszarze województwa. Zalecenia wskazują sposoby realizacji celów i kierunków polityki przestrzennej, zapewniających spójność polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Zalecenia stanowią wytyczne prowadzenia polityki przestrzennej województwa, wymagające uwzględnienia przez organy samorządu województwa i jednostki im podległe. Dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego zalecenia nie są wiążące i nie mogą być podstawą odmowy uzgodnienia dokumentu, jednakże są informacją, że działania wbrew zaleceniom są sprzeczne z polityką przestrzenną województwa i jako takie nie będą przez województwo wspierane.
3) Projekty to propozycje sporządzenia dokumentów analitycznych, studialnych, planistycznych i strategicznych z dziedziny zagospodarowania przestrzennego województwa, dotyczących działań dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w niedostatecznym zakresie. Adresatami są: administracja rządowa, samorządy terytorialne, uczelnie, i inne instytucje, w gestii których leży podejmowanie tych działań.
4) Rekomendacje to propozycje ustalenia zasad (np. norm prawnych) lub podjęcia działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego województwa, skierowane według kompetencji do instytucji na zewnątrz lub wewnątrz województwa. Rekomendacje adresowane są do konkretnych podmiotów decyzyjnych.

W odniesieniu do poszczególnych działań wskazane są obszary województwa objęte ich zasięgiem. Do każdego ustalenia i zalecenia wskazane zostały narzędzia ich realizacji.
W przypadku projektów wskazano podmioty kompetentne do wykonania tych projektów.
W przypadku rekomendacji wskazane są również obszary wykraczające poza granice województwa oraz podmioty, do których rekomendacje są adresowane.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako wojewódzki dokument planistyczny ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, dlatego wszystkie kategorie działań w nim zapisane są wiążące dla organów samorządu województwa i jednostek im podległych, szczególnie przy sporządzaniu i realizacji dokumentów strategicznych, programowych i operacyjnych.

Załączniki:

Uchwała nr 555/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 kwietnia 2018 r.
ws przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Załącznik do Uchwały nr 555/18
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej

Załącznik do Uchwały nr 555/18
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – cele i kierunki kształtowania polityki przestrzennej

Załącznik do Uchwały nr 555/18
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – mapa Kierunki rozwoju

Załącznik do Uchwały nr 555/18
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – mapa Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego