Scroll to top

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU „ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Jubileuszowa edycja konkursu miała miejsce we wtorek, 22 października 2019 roku w Galerii Architektów FORMA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o godzinie 13:00. Uroczystość prowadził Leszek Jastrzębski p.o. Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie i jednocześnie członek komisji konkursowej. Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Maria Kaszyńska przywitała wszystkich zgromadzonych życząc uczestnikom konkursu realizacji swoich projektów. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podziękował za udział w konkursie i przyznał, że każdego roku poziom prac rośnie i jest coraz ciężej wypracować wspólne stanowisko wśród członków komisji. Podkreślił swoje zadowolenie z faktu, że coraz więcej prac dotyczy terenów spoza miasta Szczecina i prace nadsyłane są z uczelni w całej Polsce.

Podczas uroczystości Helena Freino – członek komisji konkursowej i jednocześnie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przedstawiła w skrócie wszystkie 20 prac, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu (do obejrzenia poniżej).

W kategorii projektowanie architektoniczne nagrodę odebrał Paweł Wojtaszak za pracę pt: „Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie”, a w kategorii architektura krajobrazu nagrodę wręczono Adamowi Jankowskiemu za pracę pt: „Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”.   W każdej z trzech kategorii przyznano wyróżnienia dla Nazariego Zaniuka za pracę pn.: „Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie” w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne, Joanny Zabielskiej za pracę pn.: „Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie” w kategorii projektowanie architektoniczne oraz dla Filipa Andrzeja Czarniaka za pracę pn.: „Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie” w kategorii architektura krajobrazu.

W tym roku po raz pierwszy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zarekomendował przyznanie  Nagroda specjalnej za uwzględnienie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób z niepełnosprawnością i wyrównaniu ich szans. Shivan Fate Zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawił krótko zagadnienie barier architektonicznych w życiu codziennym i zaprosił do odwiedzenia specjalnie urządzonego mieszkania pod kątem osób niepełnosprawnych. Nagrodę przyznano Piotrowi Bilowi za prace pn.: „Szkoła integracyjna w Szczecinie”.

Laureaci X edycji Konkursu

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Nazariego Zaniuk
za
„Nano-Ul centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie”
Uczelnia:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca została wyróżniona za nowatorskie pomysły i odwagę w podejściu do wykorzystania zdegradowanych terenów poprzemysłowych na nowe funkcje, z uwzględnieniem najbardziej palących współczesnych wyzwań środowiskowych, w tym procesu masowego wymierania pszczół.

Nagroda w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Pawła Wojtaszaka
za pracę pn.:
„Projekt biblioteki muzycznej przy ul. Św. Ducha w Szczecinie”
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca została nagrodzona za trafiony pomysł na program obiektu, zintegrowany z Trafostacją Sztuki, wykorzystujący kulturotwórczy potencjał starego miasta oraz dużą kulturę projektowania, co zaowocowało dziełem architektury o prostej, wręcz minimalistycznej formie, harmonijnych proporcjach i niebanalnym detalu, wykorzystującym możliwości materiału budowlanego – cegły klinkierowej. Na uwagę zasługują też: dobre wkomponowanie budynku w teren o zróżnicowanej topografii i odpowiednie zagospodarowanie działki z wydzieleniem otwartej części rekreacyjno-użytkowej, a także solidny warsztat budowlany, prezentowany zarówno w części rysunkowej jak opisowej.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Joanny Zabielskiej
za pracę pn.:
„Zabudowa usługowa u zbiegu ulic Kapitańskiej i Jana z Kolna w Szczecinie”
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca została wyróżniona za ciekawą próbę odtworzenia kwartału zabudowy, stwarzającego nową jakość estetyczno-krajobrazową, zarówno pierzei wzdłuż ul. Jana z Kolna, jak w powiązaniu z Teatrem Polskim, przy założeniu realizacji jego rozbudowy zgodnie z przeprowadzonym konkursem.

Nagroda w kategorii architektura krajobrazu
dla
Adama Jankowskiego
za pracę pn.:
„Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”
Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca została nagrodzona za bardzo udaną interwencję urbanistyczno-architektoniczną w naturalny krajobraz strefy brzegowej j. Jamno, charakteryzującą się niebanalną i oryginalną formą obiektów jako wynik inspiracji przyrodą (gniazdo remiza), trafnością w doborze materiałów, wyczuciem w intensywności i sposobie zagospodarowania terenu oraz optymalnym programem funkcjonalnym, ukierunkowanym zarówno na badania fauny i flory, jak edukację przyrodniczą połączoną z rekreacją. Na uwagę zasługują też studia terenowe autora, połączone z rejestracją krajobrazu w formie akwarelowych pejzaży oraz odręczne szkice obrazujące dochodzenie do koncepcji architektonicznych – będące rzadkością w opanowanym przez cyfryzację warsztacie projektowym.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie krajobrazu
dla
Filipa Andrzeja Czarniaka
za pracę pn.:
„Projekt zagospodarowania fragmentu terenu przy budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie”
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca została wyróżniona za podjęcie tematu wykreowania odpowiedniej oprawy dla budynku wyższej uczelni o profilu przyrodniczym, z wyeksponowaniem bardzo cennych dendrologicznie okazów w celach edukacyjnych oraz stworzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności akademickiej.

NAGRODA SPECJALNA
dla Piotra Bila
związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób niepełnosprawnych
za pracę pn.:
„Szkoła integracyjna w Szczecinie”
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca nagrodzona za kompleksowe przedstawienie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, propagując rozwiązania niedyskryminujące, przeciwdziałające marginalizacji, wspierające proces włączenia społecznego. Jednocześnie zastosowane rozwiązania sprzyjają rozwijaniu samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami – w tym przypadku uczniów szkoły.  Wyeksponowanie znaczenia projektowania uniwersalnego i uwzględniania potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni
w procesie projektowania stanowi istotny punkt realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”.

Prace zakwalifikowane do II etapu X Edycji Konkursu:

Autor : Katarzyna Ozóg
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie”

Autor: Natalia Paliwoda
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 1
„Rola miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie zagospodarowania terenu w rejonie Placu Targowego w Stargardzie”

Autor : Jędrzej Słomiński
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 1
„Modułowe struktury urbanistyczno-architektoniczne na terenie byłej stoczni w Szczecinie”

Autor : Barbara Matelowska
Rodzaj pracy: praca inżynierska
praca rozpatrywana w kategoriach: 1 i 2
„Nano urbanistyka obszarów nadmorskich w porcie Darłówko”

Autor : Filip Łysakowski
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 1
„Koncepcja zagospodarowania poprzemysłowych terenów w rejonie ulicy Krzysztofa Kolumba w Szczecinie”

Autor : Iga Śmierzchalska
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR przy ulicy L. Heyki w Szczecinie”

Autor : Maja Pasieczna
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Budynek usługowo – apartamentowy w Dziwnowie”

Autor : Katarzyna Wójcicka
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 1
„Urbanistyczna idea miasta – ogrodu w krajobrazie metropolii szczecińskiej”

Autor : Monika Dyko
Rodzaj pracy: praca inżynierska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 1
„Rewitalizacja kwartału zabudowy w dzielnicy Niebuszewo-Bolinko w rejonie ulic Krasińskiego, Niemcewicza i Jana Długosza w Szczecinie”

Autor : Wiktor Kuchniak / Michał Jaroszewicz
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Ośrodek transferu wiedzy Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Jana Pawła II w Szczecinie”

Autor : Jakub Mizeria
Rodzaj pracy: praca inżynierska
praca rozpatrywana w kategoriach: 3
„Projekt pawilonu wraz z tarasem widokowym na polanie “Widok” w Szczecinie”

Autor : Sebastian Łabędź
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Przebudowa stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie”

Autor : Szymon Wilczyński
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Szczecinie wraz z rewitalizacją kwartału pomiędzy ulicami B. Głowackiego, Gen. J. Sowińskiego, G. Narutowicza i Al. Piastów w Szczecinie”

Autor : Krzysztof Żywucki
Rodzaj pracy: praca magisterska
Praca rozpatrywana w kategoriach: 2
„Dom Marynarza – przebudowa, rozbudowa i adaptacja na funkcję mieszkalną”

Prezentacja wszystkich prac zakwalifikowanych do II etapu w X edycji konkursu na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim