Scroll to top

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Publikacje dotyczące projektu:

Program Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015

Dokument przedstawia ocenę stanu środowiska w latach 2002-2006 wraz z oceną realizacji Programu Ochrony Środowiska w tym okresie, a także określa cele i priorytety działań na kolejne lata z perspektywą do roku 2014. Zawiera również zasady zarządzania programem i wytyczne dla sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska.

Publikacje dotyczące projektu:

Karty informacyjne

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego – 2019

Karta zawiera ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego na tle kraju i sąsiadujących województw, informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, ich powierzchni, w tym w odniesieniu do pozostałych województw w kraju, a także ukazuje propozycje nowych terenów do objęcia ochroną.