Scroll to top

RPTWZ 2030

Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku – PROJEKT

Podmiot koordynujący:
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Tematyka projektu:
Transport, rozwój regionalny,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
grudzień 2020 – grudzień 2023

Cele projektu:

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Podstawowym wskazaniem dla konieczności opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego jest realizacja podstawowego Celu Polityki 3 Lepiej połączona Europa (transport) w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Jednocześnie RPT będzie stanowić wizję rozwoju zarówno infrastruktury transportowej regionu do roku 2030 jak i określi szersze cele skutecznego wdrażania polityki transportowej obejmujące m.in. zagadnienia transportu publicznego, problematykę zrównoważonej mobilności, kwestie zarządzania danymi transportowymi, politykę edukacyjną czy optymalizację procesów skutecznego zarządzania politykami transportowymi w województwie. W Planie zostanie uwzględniona również problematyka transportu towarowego i zagadnienia rozwoju transportu intermodalnego. Szczególna uwaga skupi się również na ocenie kosztów utrzymania istniejącej i planowanej infrastruktury oraz jej wpływu na politykę środowiskową. Regionalny Plan Transportowy określi wymagania i cele służące jak najlepszemu sprostaniu wyzwaniom jakie stawiają rosnące potrzeby mobilności zarówno mieszkańców regionu jak i odwiedzających go turystów czy inwestujących podmiotów gospodarczych.

Dokument nie będzie miał jedynie roli dokumentu implementacyjnego dla nowej perspektywy finansowej. W założeniu, holistyczne i wielopłaszczyznowe podejście, pozwoli na opracowanie szerokiego spektrum działań inwestycyjnych które mogą zostać powiązanie z innymi mechanizmami finansowania (w tym realizowanych poprzez programy krajowe).

Regionalny Plan Transportowy powinien być przyjęty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.) i poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Terminologia

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” nie jest dokumentem tożsamym z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

Termin „Regionalny Plan Transportowy”, mimo definicji w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym jako plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tworzony na szczeblu regionalnym, coraz częściej jest stosowany właśnie w rozumieniu szeroko pojętego planu inwestycyjnego i realizacyjnego (w takim kontekście odnoszą się do niego liczne dokumenty szczebla unijnego oraz wytyczne ministerialne stąd dla spójności terminologii stosowanej przy współpracy z podmiotami szczebla krajowego i unijnego pozostano przy tej nazwie).

Zespół:

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

Konsultacje:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców regionu informuje – o rozpoczęciu wstępnych konsultacji dokumentów stanowiących części Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 – dalej zwanego (RPT WZ).

Konsultacje wstępne mają na celu zaznajomienie mieszkańców, przedstawicieli samorządów oraz reprezentantów lokalnych i regionalnych instytucji z formułą dokumentu RPT WZ oraz poznanie opinii w zakresie zidentyfikowanych problemów transportowych województwa, jak i założonych kierunków rozwoju polityki transportowej regionu. Celem konsultacji wstępnych jest również wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń – przed zaplanowanymi w terminie późniejszym konsultacjami społecznymi projektu.

Elementem dokumentu RPT WZ jest Diagnoza uwarunkowań transportowych województwa, w której szczegółowo przedstawiono aspekty obecnej polityki transportowej, zidentyfikowano problemy i bariery jak również wskazano potrzeby regionu w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej i konkretnych wyzwań związanych m.in. z mobilnością i podróżami mieszkańców województwa.

Po zakończeniu konsultacji wstępnych zostanie przygotowany dokument końcowy RPT WZ, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie skierowany do konsultacji społecznych w ramach postępowania – w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi do obydwu dokumentów można składać przy użyciu przygotowanego formularza do dnia: 4 sierpnia 2023 roku. przesłanego na adres e-mail: rpt@wzp.pl

Dokumenty:

Regionalny Plan Transportowy WZ do 2030 roku – Diagnoza uwarunkowań transportowych (projekt)

Dokument zawiera diagnozę wyjściowych uwarunkowań transportowych województwa obejmującą identyfikację i analizę bieżących i potencjalnych zagadnień (problemów i szans) wpływających na regionalny system transportowy w tym uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, czynników społeczno-ekonomicznych, analiz popytu czy aktualnie działających systemów transportowych.

Regionalny Plan Transportowy WZ do 2030 roku (Projekt)

Dokument zawiera m.in. sformułowanie celów RPT obejmujących cele strategiczne i szczegółowe odnoszące się do polityk europejskich, krajowych i regionalnych, ocenę wariantów planistycznych (scenariuszy) – obejmująca porównanie  scenariuszy w oparciu o kryteria wywodzące się z ogólnych i szczegółowych celów RPTWZ, oraz wyboru najbardziej efektywnego z nich oraz określenie działań i priorytetów dla wybranego scenariusza – obejmujące określenie i udoskonalenie działań będących wynikiem planu pod kątem wybranego wariantu planistycznego.

Formularz zgłaszania uwag

Wzór formularza zgłaszania uwag oraz polityka RODO