Scroll to top

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty wojewódzkie, poświęcone zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.

Na spotkanie zaproszono reprezentantów wszystkich stron porozumienia oraz przedstawicieli instytucji szczebla wojewódzkiego, odpowiedzialnych za kluczowe sfery: gospodarkę wodną, transport, ochronę środowiska, turystykę, przedstawicieli Euroregionów, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz osoby z ośrodków subregionalnych i miast transgranicznych Dolnego Śląska wymienionych w Studium.

Załącznik:

Ramowy program warsztatów