Scroll to top

PUBLIKACJE

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

19 kwietnia 2023

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec  2022 roku.

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

19 kwietnia 2023

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na koniec 2022 roku.”

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2021

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2021

19 lipca 2022

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej na tle pozostałych województw i kraju oraz stan energetyki w poszcz. gminach.

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

28 listopada 2021

Karta zawiera informacje z zakresu struktury gospodarczej województwa zachodniopomorskiego. Ilustruje specyfikę rynku pracy oraz charakterystyczne dla regionu gałęzie gospodarcze wynikające z naturalnych i społecznych uwarunkowań.

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

4 grudnia 2019

Karta zawiera ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego na tle kraju i sąsiadujących województw, informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, ich powierzchni, w tym w odniesieniu do pozostałych województw w kraju, a także ukazuje propozycje nowych terenów do objęcia ochroną. Ilustruje również warunki…

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Raport końcowy z prac nad projektem - aktualizacja 2018

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Raport końcowy z prac nad projektem - aktualizacja 2018

2 grudnia 2018

Koncepcja wskazuje przebieg tras rowerowych wyznaczonych w oparciu o walory turystyczne województwa i jest podstawą realizacji inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej w regionie. Jej realizacja zapewnia koncentrację środków z różnych źródeł i przeciwdziała ich rozdrobnieniu na rzecz inwestycji nie powiązanych ze sobą i niestanowiących sieci.

Karta charakterystyki energetycznej – 2018 r

Karta charakterystyki energetycznej – 2018 r

28 listopada 2018

Karta zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w województwie zachodniopomorskim instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także pokazuje rozwój energetyki odnawialnej w województwie na tle pozostałych województw i kraju.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

5 listopada 2018

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

5 listopada 2018

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

24 września 2018

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych. Dokument w angielskiej wersji językowej.

LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych.  Podsumowanie 1 fazy projektu

LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych. Podsumowanie 1 fazy projektu

24 września 2018

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych.

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

2 sierpnia 2018

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój.

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

2 sierpnia 2018

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój. Data opracowania Sierpień 2018

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

1 sierpnia 2018

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

1 sierpnia 2018

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 lipca 2018

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

25 maja 2018

Dokument zawiera diagnozę trendów w transformacji polskiej wsi oraz rekomendacje w zakresie zarządzania na tle integracji z Unią Europejską. Zalecenia dotyczą min. zwiększenia wsparcia dla modernizacji rolnictwa, dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ustanowienia zachęt dla współpracy międzysamorządowej.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

25 maja 2018

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np. Specjalna Strefa Włączenia.

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

24 kwietnia 2018

Synteza informacji z zakresu elastycznych systemów transportowych jako rozwiązań mogących wspierać rozwój zrównoważonej mobilności na obszarach ostatniej mili. Rekomendacje odnoszą się do szerokiego zakresu poziomów i zagadnień, dla zapewnienia możliwie pełnego i skutecznego oddziaływania na procesy wdrażania elastycznych systemów transportowych.

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

5 grudnia 2017

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski dotyczące jego rozwoju na obszarze województwa.

Ewaluacja Dobrych Praktyk w zakresie systemów transportu elastycznego Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Ewaluacja Dobrych Praktyk w zakresie systemów transportu elastycznego Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 września 2017

Sprawozdanie podsumowuje syntezę najlepszych praktyk zebranych podczas wizyt studialnych w regionach partnerskich, w celu analizy sieci transportowych i istniejących elastycznych systemów transportowych na wybranych obszarach wiejskich. Nacisk położono na zagadnienia z zakresu ostatniej mili oraz wniosków z wymiany doświadczeń.

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Raport przedstawia analizę stanu obecnego transportu elastycznego na badanych obszarach studialnych, dla określenia istniejących najlepszych praktyk z zakresu transportu elastycznego w turystyce. Dokument opracowano w oparciu o raporty regionalne, w zakresie uwarunkowań geograficzno-przestrzennych, barier ekonomicznych i polityk transportowych.

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Dokument przedstawia podsumowanie, przeprowadzonych przez partnerów projektu, analiz regionalnych. Kwestionariusz ankietowy zawierał cztery kategorie pytań i zagadnień (bariery prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i pozostałe). Wyniki każdej z kategorii uwarunkowań i barier regionalnych zaprezentowano indywidualnie dla każdego z partnerów projektu.

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 kwietnia 2017

Raport z analiz aktualnych uwarunkowań odnośnie do systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dla wdrażania i realizacji elastycznych systemów transportowych. Dokument opracowano w odniesieniu do wiejskich obszarów turystycznych – czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego i Międzyzdrojów.

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery  dla rozwoju systemów transportu elastycznego Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 kwietnia 2017

Dokument jest podsumowaniem badań ankietowych przeprowadzonych przez RBGP w zakresie uwarunkowań i barier, z jakimi spotykają się organizatorzy przystępujący do realizacji elastycznych systemów transportowych na terenie Polski. Struktura dokumentu podzielona została na cztery grupy uwarunkowań: prawne, instytucjonalne, finansowe oraz pozostałe.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 wersja PL-DE

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 wersja PL-DE

1 grudnia 2016

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

1 grudnia 2016

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

21 stycznia 2016

W ramach konferencji dyskutowano m.in. o pozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sieci metropolii europejskich, rozwoju obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego, jakości życia w metropoliach europejskich i regionach oraz aktualnych trendach, zagrożeniach i wyzwaniach próbując postawić diagnozę dla obecnych uwarunkowań.

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

20 czerwca 2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji. TRMS Transgraniczny Region Metropolitalny…

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

21 grudnia 2014

Publikacja jest raportem z konferencji: „Współpraca miejsko wiejska jako instrument spójności terytorialnej”, podsumowującej międzynarodowy projekt URMA. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz eksperci i partnerzy projektu. Publikacja zawiera min. omówienie przyszłości partnerstw w polityce regionalnej.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

6 października 2014

Konferencja poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi. Wystąpienia prelegentów pozwoliły przyjrzeć się funkcjonowaniu takich metropolii jak Berlin, Kopenhaga czy Praga oraz odpowiedzieć min. na pytania jak usprawnić i wykorzystać współpracę z nimi oraz jakie wspólne przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania.

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

21 września 2014

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o historyczny charakter wsi.

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

21 września 2014

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne pomocne przy opracowywaniu MPZP dla tego typu obszarów.

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

21 września 2014

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy i projekty z zakresu partnerstw miejsko-wiejskich.

URMA – Plan wdrożeniowy

URMA – Plan wdrożeniowy

21 września 2014

Planu Wdrożeniowy przedstawia sposób wdrażania rezultatów projektu po zakończeniu prac oraz inicjatyw podjętych w trakcie trwania projektu. Działania podzielono na trzy sektory: podnoszenie świadomości, implementacja doświadczeń do dokumentów strategicznych oraz przyszłe projekty i projekty pilotażowe na podstawie zdobytych doświadczeń i wniosków.

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

21 września 2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących.

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

21 września 2014

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

21 września 2014

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy partnerstwa miejsko-wiejskiego.

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

21 września 2014

Raport przedstawia projekty pilotażowe realizowane w ramach projektu URMA, przez partnerów projektu z Hamburga (Niemcy), Lombardii (Włochy) i Twente (Holandia). Projekty dotyczyły odpowiednio: współpracy wzdłuż trasy korytarza jutlandzkiego, zarządzania obszarami podmiejskimi oraz odbudowy miejscowych i regionalnych łańcuchów żywności.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich  Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

21 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne.

OECD Rural Policy Reviews  Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

OECD Rural Policy Reviews Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

5 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne. Dokument w angielskiej wersji językowej.

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

24 grudnia 2013

Dokument stanowi podsumowanie wszystkich konferencji TPP, które poświęcone były uwarunkowaniom i możliwością współpracy transgranicznej, zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry, regionom metropolitalnym wraz z Transgranicznym Regionem Metropolitalnym Szczecina oraz wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi.

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

21 grudnia 2013

Broszura podsumowuje polsko-niemieckie warsztaty, których celem była wymiana informacji i doświadczeń, w zakresie dostosowania polityki przestrzennej do zmian demograficznych. W trakcie warsztatów zaprezentowano min. aktualną sytuacje demograficzną i strategię dopasowania się do tych zmian, szczególnie w zakresie dostępności do usług publicznych.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

5 grudnia 2013

Konferencja poświęcona była dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju polityki miejskiej w ośrodkach metropolitalnych o złożonych procesach przekształceń, związanych z gospodarką morską oraz położeniem przygranicznym. Pierwszy dzień skupił się na funkcjonowaniu metropolii europejskich, natomiast drugi na aspektach metropolitalności Szczecina.

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

5 października 2013

Dokument przedstawia jak na przestrzeni lat kształtował się obecnie funkcjonujący model planowania przestrzennego oraz opisuje historię działalności Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, strukturę organizacyjną, obszar i zakres działania oraz nagrody, wyróżnienia i najważniejsze dokonania Biura z zakresu planowania przestrzennego.

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

21 czerwca 2013

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

21 kwietnia 2013

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec - sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz poprawy spójności przestrzennej obszaru.

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

20 stycznia 2012

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

21 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

10 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

5 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

5 grudnia 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej, wzmacniania powiązań czy wzrostu gospodarczego.

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych / 21-22 listopada 2011, Szczecin

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych / 21-22 listopada 2011, Szczecin

24 listopada 2011

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

5 listopada 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej, wzmacniania powiązań czy wzrostu gospodarczego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym.

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne (TPP) Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne (TPP) Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

5 lipca 2010

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem II Konferencji TPP. Dzień pierwszy poświęcony był zagadnieniom polityki przestrzennej i współpracy transgranicznej w obszarze korytarza Odry, natomiast dzień drugi dotyczył planowania przestrzennego na obszarach morskich. Dokument zawiera także podsumowanie I Konferencji TPP.

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

13 lutego 2010

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i prawidłowe kształtowanie środowiska.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne  Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

5 lipca 2009

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połączeń.

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015

5 listopada 2008

Dokument przedstawia ocenę stanu środowiska w latach 2002-2006 wraz z oceną realizacji Programu Ochrony Środowiska w tym okresie, a także określa cele i priorytety działań na kolejne lata z perspektywą do roku 2014. Zawiera również zasady zarządzania programem i wytyczne dla sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska.

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003-2006. Trasy konne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003-2006. Trasy konne

5 października 2005

Dokument stanowi kontynuację prac wynikających z Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim. Ma on charakter informacyjny, mający na celu wypromowanie produktu turystycznego – turystyki konnej, a także zainicjowanie koncepcji budowy szlaków konnych oraz wspomóc gminy w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne w tym zakresie.

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

13 lutego 2005

Opracowanie zostało wykonane na podstawie porozumienia nr 2, z dnia 21 marca 2005 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2002 – 2006 – Szlaki Wodne.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym.

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym.

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

13 lutego 2010

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i prawidłowe kształtowanie środowiska.

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

21 czerwca 2013

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

21 kwietnia 2013

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec - sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz poprawy spójności przestrzennej obszaru.

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

20 czerwca 2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji. TRMS Transgraniczny Region Metropolitalny…

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

21 grudnia 2013

Broszura podsumowuje polsko-niemieckie warsztaty, których celem była wymiana informacji i doświadczeń, w zakresie dostosowania polityki przestrzennej do zmian demograficznych. W trakcie warsztatów zaprezentowano min. aktualną sytuacje demograficzną i strategię dopasowania się do tych zmian, szczególnie w zakresie dostępności do usług publicznych.

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

21 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

10 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

5 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

21 grudnia 2014

Publikacja jest raportem z konferencji: „Współpraca miejsko wiejska jako instrument spójności terytorialnej”, podsumowującej międzynarodowy projekt URMA. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz eksperci i partnerzy projektu. Publikacja zawiera min. omówienie przyszłości partnerstw w polityce regionalnej.

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

21 września 2014

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o historyczny charakter wsi.

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

21 września 2014

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne pomocne przy opracowywaniu MPZP dla tego typu obszarów.

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

21 września 2014

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy i projekty z zakresu partnerstw miejsko-wiejskich.

URMA – Plan wdrożeniowy

URMA – Plan wdrożeniowy

21 września 2014

Planu Wdrożeniowy przedstawia sposób wdrażania rezultatów projektu po zakończeniu prac oraz inicjatyw podjętych w trakcie trwania projektu. Działania podzielono na trzy sektory: podnoszenie świadomości, implementacja doświadczeń do dokumentów strategicznych oraz przyszłe projekty i projekty pilotażowe na podstawie zdobytych doświadczeń i wniosków.

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

21 września 2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących.

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

21 września 2014

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

21 września 2014

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy partnerstwa miejsko-wiejskiego.

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

21 września 2014

Raport przedstawia projekty pilotażowe realizowane w ramach projektu URMA, przez partnerów projektu z Hamburga (Niemcy), Lombardii (Włochy) i Twente (Holandia). Projekty dotyczyły odpowiednio: współpracy wzdłuż trasy korytarza jutlandzkiego, zarządzania obszarami podmiejskimi oraz odbudowy miejscowych i regionalnych łańcuchów żywności.

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii - Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

21 stycznia 2016

W ramach konferencji dyskutowano m.in. o pozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sieci metropolii europejskich, rozwoju obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego, jakości życia w metropoliach europejskich i regionach oraz aktualnych trendach, zagrożeniach i wyzwaniach próbując postawić diagnozę dla obecnych uwarunkowań.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 wersja PL-DE

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 wersja PL-DE

1 grudnia 2016

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

1 grudnia 2016

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

25 maja 2018

Dokument zawiera diagnozę trendów w transformacji polskiej wsi oraz rekomendacje w zakresie zarządzania na tle integracji z Unią Europejską. Zalecenia dotyczą min. zwiększenia wsparcia dla modernizacji rolnictwa, dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ustanowienia zachęt dla współpracy międzysamorządowej.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

25 maja 2018

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np. Specjalna Strefa Włączenia.

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich  Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

21 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne.

OECD Rural Policy Reviews  Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

OECD Rural Policy Reviews Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Regio

5 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne. Dokument w angielskiej wersji językowej.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku.

19 kwietnia 2023

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec  2022 roku.

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

19 kwietnia 2023

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na koniec 2022 roku.”

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2021

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2021

19 lipca 2022

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej na tle pozostałych województw i kraju oraz stan energetyki w poszcz. gminach.

Karta charakterystyki energetycznej – 2018 r

Karta charakterystyki energetycznej – 2018 r

28 listopada 2018

Karta zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w województwie zachodniopomorskim instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także pokazuje rozwój energetyki odnawialnej w województwie na tle pozostałych województw i kraju.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

5 listopada 2018

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

2 sierpnia 2018

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój.

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

1 sierpnia 2018

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

Raport - Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim - wyzwania dla polityki przestrzennej.

5 listopada 2018

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

2 sierpnia 2018

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój. Data opracowania Sierpień 2018

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

1 sierpnia 2018

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions. Results of project phase 1

24 września 2018

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych. Dokument w angielskiej wersji językowej.

LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych.  Podsumowanie 1 fazy projektu

LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych. Podsumowanie 1 fazy projektu

24 września 2018

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych.

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 lipca 2018

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

24 kwietnia 2018

Synteza informacji z zakresu elastycznych systemów transportowych jako rozwiązań mogących wspierać rozwój zrównoważonej mobilności na obszarach ostatniej mili. Rekomendacje odnoszą się do szerokiego zakresu poziomów i zagadnień, dla zapewnienia możliwie pełnego i skutecznego oddziaływania na procesy wdrażania elastycznych systemów transportowych.

Ewaluacja Dobrych Praktyk w zakresie systemów transportu elastycznego Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Ewaluacja Dobrych Praktyk w zakresie systemów transportu elastycznego Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 września 2017

Sprawozdanie podsumowuje syntezę najlepszych praktyk zebranych podczas wizyt studialnych w regionach partnerskich, w celu analizy sieci transportowych i istniejących elastycznych systemów transportowych na wybranych obszarach wiejskich. Nacisk położono na zagadnienia z zakresu ostatniej mili oraz wniosków z wymiany doświadczeń.

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Raport przedstawia analizę stanu obecnego transportu elastycznego na badanych obszarach studialnych, dla określenia istniejących najlepszych praktyk z zakresu transportu elastycznego w turystyce. Dokument opracowano w oparciu o raporty regionalne, w zakresie uwarunkowań geograficzno-przestrzennych, barier ekonomicznych i polityk transportowych.

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Dokument przedstawia podsumowanie, przeprowadzonych przez partnerów projektu, analiz regionalnych. Kwestionariusz ankietowy zawierał cztery kategorie pytań i zagadnień (bariery prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i pozostałe). Wyniki każdej z kategorii uwarunkowań i barier regionalnych zaprezentowano indywidualnie dla każdego z partnerów projektu.

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 kwietnia 2017

Raport z analiz aktualnych uwarunkowań odnośnie do systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dla wdrażania i realizacji elastycznych systemów transportowych. Dokument opracowano w odniesieniu do wiejskich obszarów turystycznych – czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego i Międzyzdrojów.

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery  dla rozwoju systemów transportu elastycznego Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 kwietnia 2017

Dokument jest podsumowaniem badań ankietowych przeprowadzonych przez RBGP w zakresie uwarunkowań i barier, z jakimi spotykają się organizatorzy przystępujący do realizacji elastycznych systemów transportowych na terenie Polski. Struktura dokumentu podzielona została na cztery grupy uwarunkowań: prawne, instytucjonalne, finansowe oraz pozostałe.

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Raport końcowy z prac nad projektem - aktualizacja 2018

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Raport końcowy z prac nad projektem - aktualizacja 2018

2 grudnia 2018

Koncepcja wskazuje przebieg tras rowerowych wyznaczonych w oparciu o walory turystyczne województwa i jest podstawą realizacji inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej w regionie. Jej realizacja zapewnia koncentrację środków z różnych źródeł i przeciwdziała ich rozdrobnieniu na rzecz inwestycji nie powiązanych ze sobą i niestanowiących sieci.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

6 października 2014

Konferencja poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi. Wystąpienia prelegentów pozwoliły przyjrzeć się funkcjonowaniu takich metropolii jak Berlin, Kopenhaga czy Praga oraz odpowiedzieć min. na pytania jak usprawnić i wykorzystać współpracę z nimi oraz jakie wspólne przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania.

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

24 grudnia 2013

Dokument stanowi podsumowanie wszystkich konferencji TPP, które poświęcone były uwarunkowaniom i możliwością współpracy transgranicznej, zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry, regionom metropolitalnym wraz z Transgranicznym Regionem Metropolitalnym Szczecina oraz wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

5 grudnia 2013

Konferencja poświęcona była dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju polityki miejskiej w ośrodkach metropolitalnych o złożonych procesach przekształceń, związanych z gospodarką morską oraz położeniem przygranicznym. Pierwszy dzień skupił się na funkcjonowaniu metropolii europejskich, natomiast drugi na aspektach metropolitalności Szczecina.

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

20 stycznia 2012

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych / 21-22 listopada 2011, Szczecin

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych / 21-22 listopada 2011, Szczecin

24 listopada 2011

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne (TPP) Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne (TPP) Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

5 lipca 2010

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem II Konferencji TPP. Dzień pierwszy poświęcony był zagadnieniom polityki przestrzennej i współpracy transgranicznej w obszarze korytarza Odry, natomiast dzień drugi dotyczył planowania przestrzennego na obszarach morskich. Dokument zawiera także podsumowanie I Konferencji TPP.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne  Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

5 lipca 2009

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połączeń.

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych

26 marca 2019

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby "Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich" opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wrzesień 2014

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

26 marca 2019

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi. Opracowanie pod redakcją Instytutu Morskiego w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Luty 2015.

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

28 listopada 2021

Karta zawiera informacje z zakresu struktury gospodarczej województwa zachodniopomorskiego. Ilustruje specyfikę rynku pracy oraz charakterystyczne dla regionu gałęzie gospodarcze wynikające z naturalnych i społecznych uwarunkowań.

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

5 grudnia 2017

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski dotyczące jego rozwoju na obszarze województwa.

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

5 października 2013

Dokument przedstawia jak na przestrzeni lat kształtował się obecnie funkcjonujący model planowania przestrzennego oraz opisuje historię działalności Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, strukturę organizacyjną, obszar i zakres działania oraz nagrody, wyróżnienia i najważniejsze dokonania Biura z zakresu planowania przestrzennego.

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

5 grudnia 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej, wzmacniania powiązań czy wzrostu gospodarczego.

Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

5 listopada 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej, wzmacniania powiązań czy wzrostu gospodarczego.

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015

5 listopada 2008

Dokument przedstawia ocenę stanu środowiska w latach 2002-2006 wraz z oceną realizacji Programu Ochrony Środowiska w tym okresie, a także określa cele i priorytety działań na kolejne lata z perspektywą do roku 2014. Zawiera również zasady zarządzania programem i wytyczne dla sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska.

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003-2006. Trasy konne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003-2006. Trasy konne

5 października 2005

Dokument stanowi kontynuację prac wynikających z Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim. Ma on charakter informacyjny, mający na celu wypromowanie produktu turystycznego – turystyki konnej, a także zainicjowanie koncepcji budowy szlaków konnych oraz wspomóc gminy w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne w tym zakresie.

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

13 lutego 2005

Opracowanie zostało wykonane na podstawie porozumienia nr 2, z dnia 21 marca 2005 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2002 – 2006 – Szlaki Wodne.