Scroll to top

STUDIUM

Ekspertyza do Studium morskiego Bałtyku

Zleceniodawca:
Instytut Morski w Gdańsku

Tematyka projektu:
Planowanie przestrzenne obszarów morskich 

Czas trwania projektu:
05/2014 – 09/2014

Kontakt:
Leszek Jastrzębski
lja@rbgp.pl

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jako wojewódzka jednostka samorządowa, realizująca statutowe zadania należące do kompetencji samorządu województwa i jego organów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, podjęło się realizacji zadania pn. „Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2014 r. zawartej z Instytutem Morskim w Gdańsku w oparciu o ofertę RBGP z dnia 30 maja 2014 r.

Podstawę prawną realizacji opracowania stanowiły przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2013 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (Dz. U. 2013 poz. 1051).

Opracowana analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego stanowiła element prac planistycznych realizowanych na potrzeby opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru polskich wód morskich tj. „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” poprzedzającego etap formułowania ustaleń planu.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych ukończona!

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych ukończona!

26 stycznia 2015

Pragniemy poinformować, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zakończyło prace związane z opracowaniem „Analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego”, na potrzeby "Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego…

Drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdyni

Drugie spotkanie konsultacyjne w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdyni

26 listopada 2014

Kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone było zaprezentowaniu stanu zaawansowania prac Studium oraz zebraniu dalszych uwag i komentarzy od interesariuszy projektu. W połowie 2015 r. planowany jest przetarg europejski na sporządzenie planu. W trakcie procesu prac nad planem odbędą się cztery otwarte spotkania konsultacyjne oraz mniejsze spotkania w grupach. Wspomniana została także Dyrektywa…

Spotkanie konsultacyjne Studium morskiego Bałtyku w dniu 15 lipca 2014 r. w Gdyni

Spotkanie konsultacyjne Studium morskiego Bałtyku w dniu 15 lipca 2014 r. w Gdyni

16 lipca 2014

Spotkanie w Gdyni poświęcone było zaprezentowaniu stanu prac nad Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz zebraniu uwag i komentarzy od interesariuszy. Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. RBGPWZ bierze udział w pracach nad studium w ramach przygotowywanej ekspertyzy na podstawie umowy…