Scroll to top

Procedury planistyczne

Jednostka odpowiedzialna:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Zespół Realizacji Urbanistycznej

Kontakt:
Anna Smentek

091 432 49 70
asm@rbgp.pl

Równolegle z zadaniami związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego województwa zarząd województwa opiniuje i uzgadnia szereg dokumentów planistycznych niższego rzędu, stanowiących akty kierownictwa wewnętrznego oraz akty prawa miejscowego, w ramach realizowania procedur planistycznych ujętych w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

Na organach samorządu lokalnego (wójcie, burmistrzu albo prezydencie miasta) ciąży obowiązek uzyskania opinii i uzgodnień z zarządem województwa w zakresie wykazania/sprawdzenia zgodności projektowanego dokumentu z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Obowiązek ten jest realizowany przy następujących dokumentach:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
  • gminny program rewitalizacji,
  • uchwała krajobrazowa czyli uchwała w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Na dyrektorach właściwych Urzędów Morskich ciąży obowiązek zawiadomienia marszałka województwa o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz uzgodnienia zgodności projektowanego planu w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Na właściwym zarządcy drogi ciąży obowiązek uzyskania opinii zarządu województwa w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Marszałek województwa opiniuje wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – w zakresie zadań rządowych albo samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego oraz w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury.

 

Procedury planistyczne, w których uczestniczy samorząd województwa: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich lub jego zmiana

Plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest narzędziem coraz częściej używanym w celu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i zarezerwowania przestrzeni na różne rodzaje działalności, aby zapobiegać powstawaniu konfliktów przestrzennych. W Polsce aktem rangi ustawowej regulującym morskie planowanie przestrzenne jest ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 937 i poz. 1014.), zwana dalej ustawą o obszarach morskich.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest decyzją wydawaną na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Marszałek województwa na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Gminny program rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Uchwała w sprawie programu ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia są wiążące wyłącznie dla organów gminy. Regulacja programu nie może bezpośrednio kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, jak również nie wynika z niego samodzielna podstawa prawna do wydawania decyzji administracyjnych.

Procedury uzgodnień inwestycyjnych w oparciu
o tzw. specustawy

Obowiązujące specustawy odnoszą się w sposób szczególny do zasad przygotowywania i realizacji inwestycji w danym zakresie. Są aktami normatywnymi, które na pewien czas ograniczają stosowanie części obowiązujących przepisów. Uchwalane są w tym samym trybie, lecz mają pierwszeństwo nad innymi ustawami. Wśród obowiązujących specustaw, wobec których samorząd województwa przeprowadza procedury uzgodnień inwestycyjnych należy wskazać specustawy kolejowądrogową.

Specustawa drogowa czyli Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Usprawnienie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych polega przede wszystkim na uproszczeniu procedur administracyjnych. Specustawa kolejowa, czyli Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz ze zmianą z dnia 13 października 2017 r. usprawnia i przyspiesza inwestycje realizowane przez zarządcę narodowej infrastruktury PKP PLK.

Opiniowanie projektów uchwał krajobrazowych gmin

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.