Scroll to top

KONFERENCJE

Organizator:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie

Kontakt:
Małgorzata Oyarce-Yuzzelli
moy@rbgp.pl

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest organizatorem licznych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce planowania przestrzennego i rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Inicjatywy te mają na celu wspieranie wymiany informacji naukowych oraz wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk, a także zachęcanie do zacieśniania współpracy transgranicznej, międzysamorządowej i międzysektorowej.

Organizacja tego typu spotkań służy min. kształtowaniu kierunków rozwoju regionu oraz wzmacnianiu jego konkurencyjności zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, poprzez wzrost spójności przestrzennej obszaru oraz wzmacnianie jego powiązań społeczno-gospodarczych. Niejednokrotnie efektem finalnym są opracowania podsumowujące uzgodnione cele i priorytety działań oraz instrumenty ich realizacji. Głównie są to dokumenty wskazujące potencjał i możliwości rozwoju, jednak są cennym wyrazem uznania dla realizacji przyjętych porozumień.

AKTUALNOŚCI

Konferencja OECD - Rekomendacje dla Pomorza Zachodniego

Konferencja OECD - Rekomendacje dla Pomorza Zachodniego

25 maja 2018

W dniu 25 maja w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna prezentująca raport OECD „Przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce” – rekomendacje dla Pomorza Zachodniego i wnioski na przyszłość. Była to okazja do wspólnej dyskusji z ekspertami OECD, przedstawicielami Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, resortów…

Spotkanie warsztatowe w Tucznie, w dniach 29-30 grudnia 2014 r.

Spotkanie warsztatowe w Tucznie, w dniach 29-30 grudnia 2014 r.

30 grudnia 2014

W dniach 29-30 grudnia 2014 r. w Tucznie odbyło się spotkanie warsztatowe zespołów Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Na spotkaniu warsztatowym omówiono bieżące projekty realizowane przez oba zespoły oraz wypracowano wspólne tezy do wniosku o zmianę Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania…

Warsztaty dotyczące Krajobrazów Kulturowych na Pograniczu Polski i Niemiec

Warsztaty dotyczące Krajobrazów Kulturowych na Pograniczu Polski i Niemiec

9 października 2014

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało zaproszone do współorganizacji warsztatów przez Regionalny Związek planistyczny w Meklemburgii-Pomorze Przednie. Spotkanie ma zapoczątkować ściślejszą współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie ochrony dóbr kultury na terenie historycznego Pomorza. Warsztaty odbyły się w Pasewalku w Forum…

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

20 października 2013

W dniach 20-21 listopada 2013 r., w Centrum Dydaktyczno–Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się piąta, jubileuszowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Głównymi tematami konferencji były: procesy gospodarcze na pograniczu, wybrane problemy społeczno-gospodarcze pogranicza, studium integracji przestrzennej…

Warsztaty w ramach projektu RURBAN

Warsztaty w ramach projektu RURBAN

25 października 2012

W dniach 25-26 października w Połczynie–Zdroju odbyły się warsztaty w ramach projektu RURBAN. Projekt realizowany jest przez OECD - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Economic Co-operation and Development) we współpracy z Generalna Dyrekcją DG Region. Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego…

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

5 października 2012

IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” odbyła się w dniach 3-4 października 2012 r. w Szczecinie. Poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami w przestrzeni międzynarodowej. Mogliśmy rozważać to zagadnienie w kontekście nowego podejścia do roli miast w polityce przestrzennej. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania…

Kolejne warsztaty projektu ARTWEI w Szczecinie

Kolejne warsztaty projektu ARTWEI w Szczecinie

25 maja 2012

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczy w pracach przy projekcie ARTWEI, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie Południowego Bałtyku. W dniu 25 maja 2012 r. w Szczecinie…

Seminarium „Planowanie przestrzenne na obszarach morskich i przybrzeżnych”

Seminarium „Planowanie przestrzenne na obszarach morskich i przybrzeżnych”

23 listopada 2011

W dniach 20-23 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom „Planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych”. Organizatorem seminarium było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentujące Województwo Zachodniopomorskie. W trakcie dwudniowej sesji dyskutowano…

III Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

III Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

6 lipca 2011

W dniach 4-5 lipca 2011 r. w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się trzecia konferencja „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Tematem tegorocznej konferencji były europejskie regiony metropolitalne oraz Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zgromadzonych gości powitali również:…

Warsztaty projektu ARTWEI

Warsztaty projektu ARTWEI

9 grudnia 2010

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczy w pracach przy projekcie ARTWEI, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie Południowego Bałtyku. Celem projektu jest poprawa jakości…

II Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

II Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

28 czerwca 2010

W dniach 28-29 czerwca 2010 r. w auli Pomorskiej Akademii Medycznej odbyła się druga już konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne, poświęcona zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry oraz planowaniu przestrzennemu na obszarach morskich. Pierwszy dzień konferencji oficjalnie otwarty został przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Poświęcony był zagadnieniom…

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

22 maja 2010

W dniach 20-21 maja 2010 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zorganizowało ogólnopolskie warsztaty planistyczne skierowane do przedstawicieli wojewódzkich służb planowania i regionalnych biur planowania przestrzennego. Głównym tematem warsztatów był „Rozwój obszarów metropolitalnych” oraz rola instrumentów planistycznych w tym…