Scroll to top

PROJEKTY

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej poza swoimi zadaniami statutowymi chętnie uczestniczy także w projektach krajowych i międzynarodowych. Głównie są to projekty z programu Interreg Europa, dotyczące min. wspierania gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Celem projektów jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy w danych dziedzinach polityki.

Pozostałe projekty opierają się przede wszystkim na współpracy transgranicznej i międzysamorządowej, określając wspólne cele, działania i kierunki kształtowania polityki przestrzennej. W skali regionalnej są to projekty służące uspójnieniu sieci powiązań wewnętrznych oraz promocji walorów turystycznych, kulturalnych i krajobrazowych województwa.

Dodatkowo z ramienia Marszałka Województwa biuro zajmuje się organizacją konkursów na najlepszą przestrzeń publiczną i prace dyplomowe powiązane tematycznie z województwem zachodniopomorskim.

BEA-APP
Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna

Celem projektu jest próba zoptymalizowania, przetestowania i implementacji instrumentów monitorujących proces planowania przestrzennego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto w ramach projektu będą realizowane również działania pilotażowe, których celem będzie opracowanie studium wykonalności i analizy kosztów dla konkretnych regionalnych przypadków podejścia do transformacji energetycznej.

LAST MILE
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej.

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Z uwagi na rozwojowy charakter turystyki rowerowej niniejsza Koncepcja stanowi podstawę do budowy kompleksowej sieci tras rowerowych. W projekcie zdefiniowano cztery priorytetowe trasy rowerowe na obszarze województwa, z pełną informacją o ich przebiegu, infrastrukturze istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach przebiegu tras. Działania wdrożeniowe będą trwać tak długo, jak będą istniały potrzeby ewolucyjne poszczególnych tras, a więc także po zakończeniu projektu tj. po roku 2015.

URMA
Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych

Ogólnym celem projektu URMA było promowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego jako narzędzia na rzecz wzmocnienia potencjału służącego innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Celem szczegółowym było podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami i obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących. Projekt realizowany był w latach 2012-2014 i stowarzyszał dziewięciu partnerów z pięciu krajów.

IPPON
Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Pierwszoplanowym zadaniem Studium było sformułowanie spójnej polityki i zasad współpracy trzech województw, leżących na obszarze polskiej części pogranicza Polski i Niemiec, w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań oraz ukształtowania wspólnego języka planistycznego. Studium jest kontynuacją prowadzonych wcześniej działań województw na rzecz rozwoju całego obszaru polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.

Studium morskie Bałtyku

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego stanowiła element prac planistycznych realizowanych na potrzeby opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru polskich wód morskich tj. „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”.