Scroll to top

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planu wdrożeniowego opracowanego w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej spodziewanych rezultatów projektu URMA, celem zapoznania interesariuszy z działaniami podejmowanymi w ramach współpracy międzynarodowej w projekcie. Druga część spotkania dotyczyła Strefy Centralnej na tle Planu Wdrożeniowego projektu URMA.

Przedstawiciele biura podkreślali, że RBGPWZ jest zdecydowane kontynuować współpracę nawiązaną podczas prac przy Kontrakcie Samorządowym, jednocześnie niezbędne będzie pozyskanie współpracy eksperta zewnętrznego. Przedstawiono także scenariusze dalszych działań związanych z rozwojem Strefy Centralnej oraz formułowania założeń do Zintegrowanej Strategii.

Pierwszy scenariusz działań to kontynuacja założeń zawartych w Kontrakcie Samorządowym w opracowywanej Strategii, drugi scenariusz to realizacja modelowej strategii dla Strefy Centralnej bez powiązania z Kontraktami Samorządowymi. Ostatnia część spotkania polegała na dyskusji z interesariuszami.

Załącznik:

Prezentacja

Spodziewane rezultaty projektu URMA