Scroll to top

Spotkanie warsztatowe w Tucznie, w dniach 29-30 grudnia 2014 r.

W dniach 29-30 grudnia 2014 r. w Tucznie odbyło się spotkanie warsztatowe zespołów Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Na spotkaniu warsztatowym omówiono bieżące projekty realizowane przez oba zespoły oraz wypracowano wspólne tezy do wniosku o zmianę Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030), przedstawiono też najważniejsze modyfikacje w konstrukcji zapisów Planów zagospodarowania przestrzennego obydwu województw oraz sposób ujęcia obszarów funkcjonalnych oraz podstaw ich delimitacji w dokumentach.

W ramach prowadzonych prac zidentyfikowano potrzebę wskazania potencjalnych obszarów funkcjonalnych na styku województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego i ich wzajemnych relacji oraz podjęto próbę opracowania wspólnego studium koncepcyjnego w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S11 w powiązaniach ze „Strefą Centralną” w województwie zachodniopomorskim i „Obszarem pilsko–złotowskim”.