Scroll to top

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
30 marca 2017 r. w Szczecinie

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym z serii spotkań mających na celu przedstawienie zaawansowania dotychczasowych prac, zdanie relacji i wskazanie wniosków z wizyt studialnych oraz zebranie uwag, co do dalszych działań w ramach projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i włodarze gmin leżących w obszarze działania projektu, reprezentanci środowiska akademickiego oraz osoby związane z organizatorami transportu publicznego i prywatnego.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały doświadczenia i wnioski z wizyt studialnych w Katalonii i Warnie. Omawiane rozwiązania prezentowały różne skale, odmienne sposoby podejścia do elastycznych systemów transportowych oraz pozostałe uwarunkowania lokalne w regionach partnerów. Wskazane przykłady mogą stać się cenną inspiracją przy rozwijaniu i wdrażaniu systemów elastycznych na obszarach gmin uczestniczących w projekcie LAST MILE.

W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane rezultaty dwóch przygotowanych przez zespół LAST MILE analiz dotyczących projektu: „Analizy krajowych i regionalnych uwarunkowań oraz barier dla transportu elastycznego” oraz „Analizy aktualnych uwarunkowań odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego”. W pierwszym dokumencie przedstawiono m.in. uwarunkowania oraz bariery prawne, infrastrukturalne, finansowe, społeczne i organizacyjne na jakie może natrafić potencjalny organizator, chcący realizować na swoim obszarze transport publiczny poprzez systemy elastyczne. Jednocześnie wskazano na funkcjonujące obecnie w Polsce – mimo przeszkód – elastyczne systemy transportowe. W drugim dokumencie omówiono uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne obszaru projektu, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z turystyką. Jako wpisujące się w uwarunkowania regionalne i funkcjonujące pomimo barier przedstawione zostały przykłady autobusu na żądanie w Szczecinie oraz turystycznej wypożyczalni rowerowej funkcjonującej na obszarze Świnoujścia i Międzyzdrojów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat przedstawionych uwarunkowań i przykładów już funkcjonujących systemów transportu elastycznego w Polsce oraz dalszej możliwości rozwoju tego typu systemów na obszarze projektu.