Scroll to top

VI spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE wraz z podpisaniem Listu Intencyjnego, 11 września 2017 r. w Wolinie

Celem VI spotkania regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy włodarzami czterech gmin priorytetowych w projekcie (Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin) a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Było to zwieńczenie ponad roku prac i wnikliwych analiz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGPWZ), dotyczących możliwości wdrażania zrównoważonych i elastycznych rozwiązań transportowych na terenie gmin priorytetowych projektu.

W pierwszej części spotkania przedstawiono propozycje działań możliwych do wdrożenia na obszarze wskazanych gmin. Działaniem nadrzędnym będzie praca na rzecz powołania wspólnego koordynatora ds. transportu dla obszaru czterech gmin nadmorskich. Dalsze działania priorytetowe to: dokładna analiza potrzeb transportowych mieszkańców, organizacja turystycznej linii autobusowej, opracowanie wspólnej polityki odnośnie systemów parkingów park&ride oraz park&bike oraz analiza możliwego wsparcia na rzecz rozwoju transportu wodnego na obszarze.

Następnie, w ramach drugiej części spotkania, nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu LAST MILE. W myśl jego zapisów gminy priorytetowe zadeklarowały oddelegowanie przedstawiciela każdej z gmin jako koordynatora działań w ramach rozwoju projektu, wspieranie i prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej, a także wspólne działanie i lobbowanie na szczeblu ponadgminnym na rzecz rozwoju usług zrównoważonego transportu. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentujące Województwo Zachodniopomorskie, zadeklarowało opracowanie szczegółowego Planu Działań, analiz i propozycji do zmian legislacyjnych, jak również opracowanie harmonogramu wdrożenia poszczególnych działań w II fazie projektu.

Po uroczystości podpisania Listu Intencyjnego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz włodarze gmin Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której wskazywali jak istotnym zagadnieniem jest wspieranie i integracja polityk zrównoważonego transportu, skierowanych zarówno do turystów, jak i mieszkańców gmin.

Załącznik:

List Intencyjny w sprawie współpracy z gminami Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje oraz Wolin w ramach projektu LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych