Scroll to top

VII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
5 grudnia 2017 r. w Szczecinie

VII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym z serii spotkań mających na celu przedstawienie stanu zaawansowania dotychczasowych prac, zdanie relacji i wskazanie wniosków z wizyt studialnych oraz zebranie uwag, co do dalszych działań w ramach projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i włodarze gmin leżących w obszarze działania projektu, reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji związanych z branżą transportową i turystyczną.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały doświadczenia zebrane podczas wizyty studialnej partnerów projektu LAST MILE w Luksemburgu. Omówiono politykę transportową Luksemburga oraz wskazano dobre praktyki systemów transportu elastycznego. Przedstawione przykłady mogą stać się cenną inspiracją przy rozwijaniu i wdrażaniu systemów elastycznych na obszarach gmin uczestniczących w projekcie LAST MILE. W drugiej części spotkania przedstawiciele Biura Strategii Miasta Szczecina oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprezentowali Partnerską Inicjatywę Miast mającą na celu wzmacnianie i promocję współpracy, a także wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami. Inicjatywa stwarza nową formę współpracy w ramach tworzonych sieci, które będą integrować miasta zainteresowane współpracą w konkretnym obszarze tematycznym. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, interesariusz projektu LAST MILE, został liderem pakietu „Mobilność” związanego m.in. z analizą możliwości wdrażania rozwiązań transportu elastycznego na potrzeby rozwoju systemów transportu zrównoważonego.

Następnie zaprezentowano i omówiono konkretne propozycje działań w ramach projektu LAST MILE, dotyczące Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz priorytetowych gmin turystycznych (Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów i Międzyzdroje). Działaniem priorytetowym w obszarze metropolitalnym jest opracowanie instrumentu opartego o analizę przestrzennej dostępności transportowej, uwzględniającej systemy elastyczne, który znajdzie zastosowanie zarówno w polityce planistycznej, jak i transportowej. Do współpracy zaproszono Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, gminy nadmorskie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Zaprezentowane działania gmin nadmorskich dotyczyły powołania wspólnego koordynatora ds. transportu oraz działającego w dwóch trybach (sezonowym i pozasezonowym) systemu transportowego, opartego o turystyczną linię autobusową na obszarze gmin: Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin i Międzyzdroje.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat powyższych działań, wymianą wstępnych pomysłów i wyrażeniem woli kontynuowania współpracy przy wskazanych inicjatywach.