Scroll to top

Transnarodowe Spotkanie Dialogowe w Szczecinie

W ramach pakietu działań dotyczącego wspólnej perspektywy planistycznej w BSR dla energii odnawialnej, zaplanowane zostały dwa Transnarodowe Spotkania Dialogowe, których celem było omówienie dotychczasowych wyników projektu BEA i przedstawienie ich szerszemu gronu ekspertów z różnych dziedzin takich jak: planowanie przestrzenne, energetyka czy prawo. Pierwsze z nich odbyło się w Roskilde (Dania) w dniach 22-24.05.2017 r., a drugie w dniach 29-30.05.2018 r. w Szczecinie.

Tegoroczne spotkanie w Szczecinie dotyczyło wyzwań planowania przestrzennego dla OZE w krajach Regionu Morza Bałtyckiego oraz partycypacji interesariuszy i akceptacji społecznej dla inwestycji OZE. Całość podzielona została na dwa bloki tematyczne.

Pierwszy, który miał miejsce w dniu 22 czerwca, poświęcony był dyskusji dotyczącej rekomendacji i perspektywy planistycznej dla OZE oraz istniejącym instrumentom planistycznym, które powinny zostać wdrożone. Przedstawiono różnice w systemach planistycznych państw z obszaru Morza Bałtyckiego, a także propozycje narzędzi i instrumentów, które służyć będą poprawie jakości planowania przestrzennego dla OZE. Ponadto zaprezentowano rekomendacje dla państw BSR, adresowane do regionalnych organów planistycznych. Rekomendacje te będą podstawą dla międzynarodowych kryteriów planistycznych i dobrych praktyk w radzeniu sobie z konfliktami w planowaniu przestrzennym. Zakres rekomendacji obejmuje zagadnienia związane z energią wiatru, energią słoneczną, biogazem i ciepłem z biomasy.

Kolejny dzień spotkania to praca przy drugim bloku tematycznym, podczas którego uczestnicy skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z angażowaniem interesariuszy w działania planistyczne oraz skupili swoją uwagę na działaniach służących zwiększaniu świadomości i akceptacji społeczeństwa w kwestiach związanych z OZE. Przedstawione zostały dotychczasowe ustalenia i wnioski w tym zakresie, które znajdą się w opracowaniu “Modele i innowacyjne metody włączania interesariuszy”. Opracowanie to stanowi część projektu BEA-APP i będzie zawierać zalecenia odnośnie do innowacyjnych form angażowania interesariuszy i modeli komunikacji. Jako przykład innowacyjnego angażowania społeczności zostały przedstawione wyniki projektu „MiastoSfera.Łasztownia360”. Ponadto każdy z partnerów projektu przedstawił w formie plakatu swoje doświadczenia związane z angażowaniem interesariuszy w działania pilotażowe, prowadzone w ramach projektu BEA-APP.

Uczestnikami spotkania byli partnerzy projektu oraz eksperci zewnętrzni. Podczas dwudniowego dialogu towarzyszył nam w roli moderatora p. Olov Schultz, który obecnie pełni rolę przewodniczącego VASABu. Do udziału w spotkaniu zaproszono następujących ekspertów:

– dr inż. Evelyn Gustedt – Niemiecka Akademia Badań nad Przestrzenią i Planowaniem,
– dr Maciej Nowak – radca prawny,
– dr inż. Bogusz Wiśnicki – Akademia Morska w Szczecinie,
Ülo Kask – Estońskie Stowarzyszenie dla Biomasy,
Milena Nowotarska – RBGPWZ w Szczecinie,
– dr Andrzej Szajner – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii w Gdańsku,
Waldemar Miśko – Burmistrza Karlina,
Ilze Tijone – gmina Bauska (Łotwa),
Ineta Bramane – gmina Iecava (Łotwa),
Christoph Sowa – ENERTRAG Polska.