Scroll to top

Województwo zachodniopomorskie w III edycji Catching-Up Regions

Pragniemy poinformować, że Zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecnie, przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, przygotował koncepcję projektową, która pozwoliła na zakwalifikowanie się Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. W ramach projektu Bank Światowy będzie prowadził prace analityczne i koordynował działania w obrębie dwóch wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – powiatu kamieńskiego oraz Centralnej Strefy Funkcjonalnej (powiaty łobeski, świdwiński oraz drawski). Działania na obszarze województwa skierowane będą na zagadnienia związane z usprawnianiem polityki transportowej.

W ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Województwo Zachodniopomorskie wstępnie zgłosiło następującą inicjatywę, pozytywnie zaopiniowaną przez jednostkę zarządzającą: „Wdrożenie e-modułu rejestracji zezwoleń, licencji i umów w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego oraz ich wizualizacji przestrzennej (w oparciu o System Informacji Przestrzennej) wraz z bazą danych o przystankach”.