Scroll to top

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wrzesień 2014