Scroll to top

Uchwała Sejmiku Województwa o przystąpieniu do realizacji projektu

W dniu 24 stycznia br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. W grudniu 2019 roku Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jako lider projektu otrzymało decyzję Komitetu Monitorującego dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Planowanie przestrzenne, gospodarka, partnerstwo miejsko-wiejskie czy mobilność, to wyzwania, które można efektywniej rozwiązywać dzięki współpracy polsko-niemieckiej. Idea Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina wymaga skuteczniejszego łączenia potencjałów po obu stronach Odry. Ułatwić ma to projekt „Model  transgranicznego monitoringu”, który pozwoli na zebranie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach regionu przygranicznego.

Realizacja projektu rozpocznie się od 1 maja 2020 roku i potrwa do kwietnia 2022 roku. W trzecim tygodniu listopada 2020 roku w Szczecinie planujemy organizację konferencji inaugurującej projekt, a wcześniej w okresie od maja do października odbędą się polsko-niemieckie warsztaty regionalne diagnozujące potrzeby w zakresie transgranicznego monitoringu danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina.

Warsztaty odbędą się w następujących obszarach tematycznych: Delimitacja obszaru monitoringu, transport regionalny i mobilność, turystyka, inteligentny rozwój i branże przyszłości, współpraca miejsko-wiejska, współpraca sieciowa. W ramach projektu planowana jest także realizacja badania postrzegania przez mieszkańców Transgranicznego Regionu Metropolitalnego, które będą realizowane przez partnera ze strony niemieckiej – Kancelarię Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego – Biuro ds. Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Szeroka współpracy różnych instytucji umożliwi dostarczenie aktualnych danych o rynku pracy m.in. w branży turystycznej w relacjach transgranicznych. Statystyki ułatwią rozwój produktów regionalnych, wnikliwsze analizy rozwoju sieci tras rowerowych, udoskonalenie oferty rekreacyjnej i turystycznej. Projekt umożliwi lepsze planowanie inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Łatwiej będzie również zbadać oddziaływanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej po stronie niemieckiej czy sprawdzić potoki pasażerskie w transgranicznych przewozach i potencjalne efekty rozbudowy trasy kolejowej Berlin-Szczecin.

Załączniki:

Prezentacja Model TRMS