Scroll to top

Regiony graniczne w pandemii – warsztaty Initativkreis Metropolitane Grenzregionen

W dniu 1 grudnia Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczyło w warsztatach poświęconych wymianie doświadczeń regionów przygranicznych, które mierzą się ze skutkami pandemii. Warsztaty zostały zorganizowane przez Initativkreis Metropolitane Grenzregionen (Inicjatywa Metropolitalne Regiony Graniczne).

W podsumowaniu dyskusji podkreślono konieczność podjęcia następujących działań:

1) Istotną rolę w walce ze skutkami pandemii odgrywa opisanie specyficznej sytuacji pogranicza i uwrażliwienie mieszkańców i decydentów na problemy wynikające z zamknięcia granicy lub wprowadzenia utrudnień w jej przekraczaniu;

2) Organizacja wspólnych działań i wydarzeń informujących o sytuacji mieszkańców pogranicza, np. polityczna interwencja (bezpośrednie pisma i informacje dla parlamentarzystów, polityków, rezolucje lokalne), a także współpraca gremiów politycznych i ekspertów pozwala poprawić komunikację i zapanować nad resentymentami transgranicznymi;

3) Należy uruchomić koordynatorów transgranicznych, wprowadzić system wymiany informacji, wzmocnić istniejące struktury zarządzania kryzysowego;

4) Wzmocnienie transgranicznej wymiany danych pozwala czytelnie opisać konsekwencje zamknięcia granicy i umożliwia wprowadzenie odpowiednich ekonomicznych zabezpieczeń dla grup potencjalnie narażonych (np. handel przygraniczny);

5) Jedną z najpilniejszych kwestii jest współdziałanie na rzecz poprawy sytuacji pracowników transgranicznych;

6) Opracowanie i uruchomienie transgranicznych planów epidemicznych pozwala zminimalizować skutki gospodarcze w dłuższej perspektywie.

W warsztatach udział wzięło sześciu przedstawicieli Inicjatywy: Regionalny Związek Planistyczny Południowego Górnego Renu z Freiburga (Regionalverband Südlicher Oberrhein), Regionalny Związek Planistyczny Środkowego Górnego Renu z Karlsruhe (Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Karlsruhe), Pracownia agl z Saarbrücken, Regionalny Związek Planistyczny Górny Ren-Jezioro Bodeńskie z Karlsruhe (Regionalverband Hochrhein-Bodensee), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu Kraju Związkowego Rheinland-Pfalz oraz Region Aachen (Zweckverband Aachen).

Inicjatywa rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku w ramach projektu transgranicznego MORO i jest kontynuowana do dzisiaj. Celem jest funkcjonalna integracja i metropolizacja rozwoju miast usytułowanych w obszarze powiązań transgranicznych, wspólny rozwój niezbędnych struktur współpracy i regionalnego zarządzania wspierających ten proces, szersze włączenie sąsiedztwa we wspólny proces decyzyjny oraz rozwój sieci kontaktów w UE związanych z tematyką regionów granicznych. Listę członków Inicjatywy można znaleźć pod linkiem: IMeG-Mitglieder / Organisation – Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (metropolitane-grenzregionen.eu)

Spotkanie było okazją do zaprezentowania partnerstwa i założeń tematycznych projektu INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina,  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska.