Scroll to top

Drugie spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

W dniu 19 stycznia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Spotkanie ponownie odbyło się w formule zdalnej, przy udziale przedstawicieli partnerów projektu. Liderzy poszczególnych komponentów zaprezentowali sprawozdania z przebiegu prac nad poszczególnymi komponentami projektu oraz propozycje dalszych zadań.

W ramach Pakietu 1 (T1) „Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin – Identyfikacja potencjału i potrzeb energetycznych regionu z uwzględnieniem OZE” Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny przeprowadzi badania terenowe, które będą podstawą sporządzenia portretu energetycznego wysp Uznam i Wolin. Zakres badań będzie dotyczył: termowizji budynków (prowadzonej z ciągu komunikacyjnego, bez wejścia na posesję), jakości powietrza oraz jakości wód powierzchniowych. Analizy zostaną przeprowadzone na obszarze wysp Wolin i Uznam, w wytypowanych miejscowościach po stronie polskiej i niemieckiej w okresie od lutego 2021 do października 2021 r.

W dalszej części omówiono zasady działania oraz proponowany skład transgranicznej grupy eksperckiej umożliwiający stały transfer wiedzy (działanie w ramach pakietu 2).

W ramach pakietu 3 uzgodniono założenia pierwszego spotkania przedstawicieli polskich i niemieckich jednostek planistycznych, które odbędzie się w połowie lutego 2021 r. Celem warsztatów jest przedstawienie wzajemnych doświadczeń dotyczących zagadnień energetycznych (w szczególności związanych z OZE) w ujęciu planistycznym, identyfikacja dokumentów planistycznych kluczowych dla realizacji zamierzeń projektu oraz określenie ram dalszej transgranicznej współpracy jednostek planistycznych w ramach projektu.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono przebieg konferencji inaugurującej projekt. Wydarzenie jest zaplanowane na koniec marca 2021 r. a jego celem jest zwiększenie widoczności projektu, zaangażowanie kluczowych interesariuszy oraz odpowiedzenie uczestnikom konferencji na najważniejsze pytania dotyczące projektu.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie wewnętrznego regulaminu Grupy Sterującej warunkującego dalsze ramy współpracy.

Zadaniem Grupy sterującej projektu MoRE jest nadzór nad realizacją wskaźników produktów, bieżąca ewaluacja projektu, koordynacja ogólnego przebiegu i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Spotkania grupy odbywają są co kwartał.

Zachęcamy do pobrania prezentacji dr Karoliny Kurtz-Oreckiej (ZUT) dotyczącej wyboru potencjalnych lokalizacji wytypowanych do przeprowadzenia badań terenowych.

Załączniki:

Lokalizacja badań pilotażowych_PL_DE.