Scroll to top

Pierwsze spotkanie przedstawicieli jednostek planistycznych w ramach realizacji projektu MoRE

W dniach 16 oraz 18 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie jednostek planistycznych w ramach realizacji działań projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.

Spotkanie przeprowadzone zostało w formie dwudniowego warsztatu przy wykorzystaniu platformy zoom przy współudziale przedstawicieli gmin z obu krajów zaangażowanych w projekt.

W pierwszym dniu spotkania wygłoszone zostały prezentacje liderów poszczególnych komponentów. Przedstawiciel lidera projektu – RBGPWZ dokonał przeglądu dotychczasowych działań realizowanych przez biuro w odniesieniu do planowania przestrzennego i strategicznego oraz energetyki, a także omówił cele oraz stan zawansowania prac nad projektem.

Kolejna prezentacja, wygłoszona przez dr Karolinę Kurtz-Orecką (ZUT) dotyczyła zagadnień związanych z realizacją pierwszego pakietu „Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin”, a w szczególności realizacji badań terenowych prowadzonych na obszarze wysp.

Martin Stein reprezentujący Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego, zaprezentował podejście w projekcie do kwestii polityki planowania przestrzennego, którego celem jest wypracowanie wspólnej deklaracji partnerów projektu.

Na koniec pierwszego dnia odbyła się dyskusja uczestników. W trakcie rozmowy wszystkie strony podkreśliły, że kluczowe dla realizacji projektu jest włączenie zainteresowanych podmiotów gospodarczych z tego obszaru w prace nad wizją modelowego regionu.

Drugi dzień spotkania przebiegał w formule warsztatowej z podziałem na dwie grupy uczestników – polską oraz niemiecką. W trakcie warsztatu grupy polskiej omówiono materiał inwentaryzujący dokumenty planistyczne gmin partnerskich i znaczenie tych opracowań w kontekście lokalizowania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Strona niemiecka podjęła dyskusję nad wizją wspólnego modelowego obszaru energii odnawialnych.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat istotnych elementów, niezbędnych do tego, aby stworzyć modelowy region energii odnawialnych. Uczestniczy zgodzili się, że istotne jest budowanie marki OZE przede wszystkim poprzez współpracę instytucjonalną gmin i wprowadzanie na wielu płaszczyznach działań wpływających na podnoszenie świadomości energetycznej mieszkańców. Wskazano także, że istotną częścią tego projektu jest powstanie panelu wymiany doświadczeń.