Scroll to top

Piąte spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

Piąte spotkanie grupy sterującej projektu odbyło się 30 września 2021 r. za pomocą platformy internetowej Zoom.

Uczestnicy grupy podsumowali realizację pierwszej rundy tematycznych warsztatów branżowych, które odbyły się w czerwcu oraz lipcu 2021 r. i były poświęcone turystyce, mobilności, a także usługom i gospodarce komunalnej. W ich trakcie ustalono stan wiedzy wszystkich uczestników w ramach omawianych dziedzin i wybrano tematy do szerszego omówienia w trakcie drugiej tury spotkań.

Uczestnicy grupy podsumowali także organizację i przebieg minipikników OZE w Bansin, Międzyzdrojach i Świnoujściu oraz dużego pikniku OZE w Szczecinie.

W dalszej części członkowie grupy odnieśli się do organizacji wyjazdów studyjnych. Przedstawiciele partnerów wspólnie uzgodnili, że wizyty studialne odbędą się w formie fizycznej a ich termin zostanie dostosowany do obostrzeń epidemiologicznych i przesunięty na okres wiosenny oraz letni.

Następnie omówiono stan zaawansowania prac u poszczególnych partnerów w następujących działaniach:

  • Masterplan oświetlenia przestrzeni publicznych (partner odpowiedzialny Miasto Świnoujście): partner poinformował, że pierwszy etap realizacji zadania, którym jest inwentaryzacja oświetlenia i jej graficzna prezentacja w systemach GIS jest już na ukończeniu. Wskazano także, że już w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg na drugi etap, czyli sporządzenie docelowego dokumentu masterplanu. Końcowy termin zakończenia całości działania to kwiecień 2022 r.
  • Koncepcja strategicznych parkingów wykorzystujących OZE (partner odpowiedzialny Gmina Międzyzdroje): partner realizujący zadanie podjął prace związane z przygotowaniem wstępnej koncepcji urbanistycznej dla parkingów, ponadto trwają też prace nad raportem dotyczącym rozwoju elektromobilności w Międzyzdrojach.
  • Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin (partner odpowiedzialny ZUT Szczecin): zgodnie z deklaracją partnera portret zostanie opracowany do połowy marca 2022 r. i będzie uwzględniał wyniki badań terenowych prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
  • Elektromobilność: dokonano ostatecznego wyboru wykonawcy opracowania poświęconego elektromobilności po stronie polskiej (partner odpowiedzialny RBGPWZ w Szczecinie). Po stronie niemieckiej (partner odpowiedzialny Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego) również dokonano wstępnego wyboru podmiotu realizującego zlecenie. Sam dokument będzie uwzględniał uwarunkowania krajowe w zakresie obowiązków wdrażania elektromobilności oraz opis mechanizmów jej wspierania. Istotnym komponentem będzie porównanie polityk krajowych, możliwości oraz wyzwań po stronie polskiej i niemieckiej.
  • Analiza strategicznych i planistycznych dokumentów pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych oraz Wspólna deklaracja partnerów projektu dotycząca zasad i sposobu wdrażania idei modelowego regionu energii odnawialnej wysp Uznam i Wolin: w ostatnich tygodniach trwały rozmowy nad kształtem samej deklaracji. Partnerzy uzgodnili, że konieczna jest wstępna identyfikacja potrzeb partnerów projektu pod względem jej treści a następnie przygotowanie pierwszego projektu dokumentu. W tym celu sporządzona będzie ankieta, której adresatem będą wszyscy partnerzy. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy rozważyć opracowanie załącznika do deklaracji w postaci listy implementacyjnej, ze wskazaniem szczegółowych działań i projektów realizujących idee Modelowego Regionu Energii Odnawialnych.

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE zaplanowane jest na początek 2022 roku.