Scroll to top

20. posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

Posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej, w którym Województwo Zachodniopomorskie reprezentuje Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej odbyło się 12-13 października 2021 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W  porządku obrad znalazła się prezentacja stanu prac nad projektami pilotażowymi wdrażającymi Agendę Terytorialną (m.in. projekt „A future for lagging regions”, którego liderem jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz projekt “Understanding how sector policies shape spatial (im)balances Region-focused Territorial Impact Assessment” prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Po prezentacji założeń miała miejsce wspólna dyskusja w gronie zaangażowanych przedstawicieli polskich regionów i krajów związkowych na temat akcji pilotażowych oraz określenia polityk i sposobów organizowania wkładu regionalnego i lokalnego w realizację Agendy Terytorialnej.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie stanu realizacji niemiecko-polskiego projektu modelowego (MORO) „Zintegrowane planowanie we wspólnym obszarze powiązań” oraz prezentacja działań Federalnego Instytutu BBSR z Bonn na temat opracowania „Monitoring przestrzenny Niemcy i regiony sąsiednie – Struktury przestrzenne i powiązania”. Spotkanie w pierwszym dniu zakończyło się sprawozdaniem regionów na temat aktualnie prowadzonych prac z zakresu planowania przestrzennego oraz podsumowaniem działań prowadzonych na Odrze, uwzględniających cele polityki żeglugowej (transport i turystyka), które prowadzi polskie Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Drugi dzień obrad był poświęcony prezentacjom projektów współfinansowanych z środków programu Interreg, które poprzez realizację celów przyczyniają się do wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. W tej części zostały także przedstawione częściowe rezultaty dwóch projektów, których liderem jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ, to znaczy: „Model monitoringu transgranicznego – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym ” – INT179 oraz „Modelowy Region Energii Odnawialnej Wysp Uznam i Wolin” – INT190.

Dodatkowo zaprezentowano założenia projektu „RailBlu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a województwem lubuskim” oraz przedstawiono sprawozdanie z przygotowania mapy infrastruktury kolejowej w PL – DE obszarze powiązań, wraz z prezentacją koncepcji publikacji w formie drukowanej i elektronicznej.

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej jest częścią Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komitet omawia aktualne tematy współpracy i przygotowuje propozycje polityczne dla członków obu rządów. Członkami komitetu są: Rzeczpospolita Polska (MFiPR), Republika Federalna Niemiec (BMI), Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Zachodniopomorskie, Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia, Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, Wolne Państwo Saksonia.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego