Scroll to top

Aktualizacja opracowania pn. „Wyniki analizy potencjału i ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim” dla elektrowni wiatrowych o mocy 5 MW

W nawiązaniu do opracowanej w lipcu 2023 roku analizy potencjału energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim dla elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW, zespół RBGPWZ w Szczecinie przygotował aktualizację opracowania z uwzględnieniem nowoczesnych turbin o mocy 5 MW.

Aktualizacja opracowania tak jak i pierwotna analiza powstała w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2023 r.

Zgodnie ze zaktualizowaną metodologią, wyniki analizy wskazują obszar o powierzchni ponad 70 000 ha z teoretyczną możliwością lokalizacji ponad 5 600 sztuk instalacji, co odpowiada dodatkowej mocy ponad 28 GW.

Prace nad analizą potwierdziły, że przy dalszym prognozowaniu potencjału i zmian w energetyce wiatrowej, należy w pierwszej kolejności skupić się na aspekcie przestrzennym i powierzchni do zagospodarowania przez te instalacje. Do tej pory prowadzone badania odnoszą się przede wszystkim do stanu oraz potencjału wyrażanego w jednostkach mocy – megawatach lub gigawatach. Następujące zmiany w stosowanej technologii powodują zastępowanie turbin 1, 2 i 3 – megawatowych przez turbiny nowszej generacji o mocy ponad 4,5 megawatów (a w najbliższym czasie mogą to być turbiny o mocy nawet 6 MW). Powyższe oznacza, że przy stosunkowo podobnych uwarunkowaniach przestrzennych (powierzchni możliwej do zagospodarowania pod elektrownie wiatrowe), będzie możliwe osiągnięcie wielokrotnie większej łącznej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Dlatego kluczowe jest szacowanie potencjału w odniesieniu do obszarów już wykorzystywanych lub mogących zostać wykorzystanymi pod lokalizację farm wiatrowych.

Obecnie potencjał lokalizacji elektrowni wiatrowych w regionie wynosi ponad 3,5 % powierzchni województwa zachodniopomorskiego i w znaczącej części został już wskazany w obowiązujących planach miejscowych. Wykorzystanie powyższego potencjału będzie w pełni możliwe wyłącznie w ramach rozwoju energetyki wodorowej, do którego za sprawą posiadanych zasobów wodnych województwo zachodniopomorskie jest predysponowane. Należy podkreślić, że przy tak oszacowanym potencjale województwo zachodniopomorskie wciąż utrzymuje pozycję atrakcyjnego regionem dla inwestorów związanych z energetyką wiatrową.

Załącznik:

Potencjał dla EW 5MW – mapa