Scroll to top

Okresowa ocena PZPWZ

Okresowa ocena PZPWZ

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałą Nr 267/24 z dnia 21 lutego 2024 roku  Okresową ocenę PZPZW, stanowiącą przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyniki tego przeglądu oraz raport zostały przekazane do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz przekazywane do wiadomości Ministrowi rozwoju i technologii.

Dokument w swojej strukturze zawiera następujące wyniki przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym:

 • Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
 • Realizacja polityki przestrzennej województwa, w tym:
  Ocena realizacji inwestycji celu publicznego w latach 2020-2023
 • Wnioski i rekomendacje

W wyniku okresowej oceny stwierdzono, że PZPWZ w swojej strukturze celów i sformułowanych kierunków pozostaje aktualny.

Elementy takie jak wyodrębnione zapisy dla obszarów funkcjonalnych, w tym Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które w obecnym stanie prawnym nie są już obligatoryjną częścią planu, nie stanowią o potrzebie pilnej aktualizacji.

Na koniec 2023 r. nie stwierdzono okoliczności, które skutkowałyby potrzebą pilnej zmiany planu.

Zidentyfikowano natomiast kilka zagadnień, które w szczególności mogą rzutować na potrzebę i zakres przyszłej zmiany dokumentu. Należą do nich:

 • przewidziana prawem aktualizacja strategii rozwoju województwa z uwzględnieniem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wytycznych do kształtowania polityki przestrzennej,
 • nowe uwarunkowania prawne, w tym wynikające z zakończenia procesu reformy systemu planowania rozwoju,
 • przyjęcie nowych dokumentów strategicznych, programowych na poziomie krajowym, nowe zamierzenia inwestycyjne,
 • rozpoczęcie nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2021- 2027 w tym w ramach FEdPZ,
 • uchwalenie audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego,
 • implementacja do przepisów krajowych Dyrektywy RED III (rozwój OZE), w tym szersze uwzględnienie w kształtowaniu polityki przestrzennej potencjałów dla rozwoju regionu w oparciu o technologie wodorowe,
 • szeroko rozumiana transformacja energetyczna, w tym w ciepłownictwie i w transporcie,
 • dostosowanie do zmian klimatycznych i przeciwdziałania skutkom tych zmian,
 • dostosowanie do sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym demograficznej,
 • skutki i wnioski z pandemii, w tym działania dostosowawcze, cyfryzacja, bezpieczeństwo cyfrowe,
 • sytuacja geopolityczna, kwestie związane z bezpieczeństwem państwa.

Zarówno proces implementacji zapisów planu jak i zmieniające się uwarunkowania formalno-prawne są stale monitorowane.

Załącznik:

Okresowa ocena PZPWZ