Scroll to top

CUR III

Catching-Up Regions edycja III
Województwo Zachodniopomorskie

Organizatorzy:
Komisja Europejska
Bank Światowy
Ministerstwo Inwestycji

Edycja:
III (2018-2019)

Koordynator regionalny:
Wydział Zarządzania Strategicznego
Województwa Zachodniopomorskiego

Kontakt:
wzs.wzp.pl

Podstawowe informacje

Catching-up Regions to inicjatywa Unii Europejskiej, ideą której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. W Polsce inicjatywa ta realizowana jest od 2016 r. przy wsparciu Banku Światowego oraz zaangażowaniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W inicjatywę początkowo były zaangażowane dwa województwa: świętokrzyskie oraz podkarpackie. Obecnie w III już edycji projektu udział biorą województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, łódzkie, śląskie, podlaskie oraz dolnośląskie.

Sposób działania

W części pierwszej, na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz już dostępnych danych i analiz, zaangażowani w projekt Partnerzy określają czynniki spowalniające procesy rozwojowe i konkretne sposoby na ich przezwyciężenie. Celem drugiej części jest wdrożenie zaproponowanych działań, które przyczynią się do większej skuteczności i efektywności instrumentów polityki spójności na rzecz rozwoju regionalnego. Nad pracami w ramach inicjatywy czuwa spotykający się regularnie Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele głównych instytucji zaangażowanych w prace.

Województwo Zachodniopomorskie

W III edycji inicjatywy Catching-Up Regions udział bierze Województwo Zachodniopomorskie. W ramach prowadzonych działań zespół ekspertów Banku Światowego zajmuje się zagadnieniem wykluczenia transportowego w województwie zachodniopomorskim w powiecie kamieńskim oraz Centralnej Strefie Funkcjonalnej (w skład której wchodzą powiaty: świdwiński, drawski i łobeski), badając zapotrzebowanie mieszkańców gmin na transport publiczny oraz opracowując rozwiązania oparte o systemy transportu elastycznego.

Badana problematyka

Jedną z konkluzji międzynarodowego projektu „LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie reprezentowanie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, jest wyraźny niedostatek systemowych rozwiązań wspierających procesy analityczne w zakresie planowania i realizacji polityk transportowych. W związku z powyższym w ramach inicjatywy Catching-Up Regions wskazano na możliwe działanie bezpośrednio powiązane z tym zakresem.

Analizowaną w ramach inicjatywy problematyką jest wdrożenie systemowego rozwiązania w formie e-modułu dostępnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, posiadającego pełną bazę danych o przystankach i pozwalającego na rejestrowanie każdorazowo wydawanych lub aktualizowanych zezwoleń, licencji i umów dotyczących świadczonych na obszarze województwa usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z przestrzenną wizualizacją danych i zasobów ujętych w systemie.

Drugim analizowanym zagadnieniem jest możliwość wdrożenia pilotażowych rozwiązań transportu na żądanie (zwanym również „transportem na życzenie” lub DRT – demand responsive transport) szczególnie na tych obszarach które zmagają się ze szczególnym stopniem wykluczenia transportowego. Obszary takie, w przyszłości, mogły by być identyfikowane właśnie za pośrednictwem możliwości narzędzia E-Moduł.

Obszary pilotażowe

Na potrzeby projektu wybrano dwa obszary pilotażowe o szczególnych uwarunkowaniach. Obszar Centralnej Strefy Funkcjonalnej, w skład której wchodzą powiaty drawski, świdwiński i łobeski, to obszar cechujący się niską dostępnością transportową do większych ośrodków miejskich, a tym samym do usług i rynków pracy oferowanych przez te miasta. Jest to jedna z przyczyn utraty funkcji miejskich przez główne ośrodki Strefy oraz postępującej depopulacji. Drugim badanym obszarem jest powiat kamieński w skład, którego wchodzą w większości gminy pasa nadmorskiego zmagające się z wyzwaniami sezonowości ruchu turystycznego. Brak skoordynowanej polityki transportowej na poziomie ponadgminnymi sprawia, że usługi transportowe są zapewniane jedynie przez prywatne podmioty na trasach najbardziej komercyjnych i to w większości w trakcie trwania sezonu wypoczynkowego. Po sezonie dostęp do usług transportowych drastycznie maleje, zmniejszając dostępność obszarów i zwiększając stopień wykluczenia społecznego.

Te dwa obszary, ich specyfika i problemy mogą być w założeniu reprezentatywne dla wielu innych obszarów województwa, stąd opracowane rozwiązania mogą znaleźć swoje zastosowanie w wielu innych gminach i powiatach regionu.

  

Regionalni partnerzy projektu

Głównym koordynatorem działań na szczeblu regionalnym jest Wydział Zarządzania Strategicznego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W projekcie uczestniczą ponadto wybrane wydziały Urzędu Marszałkowskiego; Wydział Infrastruktury i Transportu, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Biuro Geodezji oraz Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Poniżej przedstawiono dwa raporty podsumowujące działania w ramach III edycji projektu Catching-Up Regions, które są dostępne bezpośrednio na stronie Banku Światowego.

Załączniki

Raport CUR III podsumowujący inicjatywę

Raport CUR III Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim