Scroll to top

PROCEDURA

Gminny program rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Uchwała w sprawie programu ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia są wiążące wyłącznie dla organów gminy. Regulacja programu nie może bezpośrednio kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, jak również nie wynika z niego samodzielna podstawa prawna do wydawania decyzji administracyjnych.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji (GPR) przez zarząd województwa.
Zarząd województwa opiniuje GPR w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa – w formie uchwały zarządu województwa.

Gminne programy rewitalizacji opiniowanie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.