Scroll to top

HISTORIA BIURA

1 stycznia 1973 roku powstaje
przedsiębiorstwo Biuro Studiów
i Projektów Rozwoju Przestrzennego
Województwa w Szczecinie

 

1 lipca 1996 roku przekształcenie
w zakład budżetowy Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie

 

1 stycznia 2006 roku przekształcenie
w jednostkę budżetową pod nazwą
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jest kontynuatorem instytucji planowania przestrzennego na ziemi szczecińskiej, sprzęgającego początki planowania przestrzennego od roku 1945.

Pierwszą jednostką planistyczną staje się, utworzone 1 stycznia 1973 roku Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie (zwane dalej BSiPRPW). Jednostka powstała z połączenia trzech jednostek organizacyjnych: Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej Miasta Szczecina, Biura Studiów i Projektów Komunikacji „Trasoprojekt” w Szczecinie oraz części Pracowni Regionalnej i Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.

Obszarem działania było województwo szczecińskie i miasto Szczecin. Główną przesłanką powstania nowej jednostki było scalenie wszystkich rozproszonych służb planistycznych w jeden organizm. Zasadniczym zadaniem biura było ustalenie uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego regionu szczecińskiego, w oparciu o perspektywiczny plan zagospodarowania Polski na lata 1971–1990. Sporządzano plany typu regionalnego, miejscowego, ogólnego i szczegółowego na opracowaniach realizacyjnych kończąc. Plany te sporządzane były w pełnej problematyce, poprzedzone studiami i analizami. Wyniki tych prac bezpośrednio przedkładały się na podejmowane wówczas decyzje władz dotyczące gospodarki przestrzennej, a w szczególności procesów inwestycyjnych i wyboru najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i ekologicznego.

Ustawa o planowaniu przestrzennym z dnia 19 lipca 1984 roku wprowadziła obowiązek wykonywania planów zagospodarowania dla całego obszaru gmin, zadanie to realizowało Biuro. Opracowania te stały się ważnym narzędziem dynamicznej rozbudowy regionu szczecińskiego. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku wprowadziła istotne novum w planowaniu przestrzennym, jakim było opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiące podstawę uchwalania przyszłych planów miejscowych stanowiących akty prawa miejscowego. Silne powiązanie ustawy z polityką samorządu terytorialnego umocniło rangę dokumentów planistycznych sporządzanych przez Biuro i stanowiących narzędzie kreowania polityki przestrzennej.

1 lipca 1996 roku przekształcone zostało na zakład budżetowy pod nazwą Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie (zwane dalej RBGP), a następnie 1 stycznia 2006 roku – do dzisiaj – na jednostkę budżetową pod nazwą Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zwane dalej RBGPWZ).

Załączniki:

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

Lista najważniejszych opracowań i zadań wykonanych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w latach 2000 – 2013