Scroll to top

IPPON

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Obszar projektu:
Województwa: dolnośląskie, lubuskie
i zachodniopomorskie

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
polityka przestrzenna, współpraca terytorialna,

Czas trwania projektu:
luty 2010 – maj 2013
(projekt zakończony)

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Informacja o projekcie IPPON:
Podstawa do podjęcia wspólnych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec jest porozumienie zawarte 28 czerwca 2010 r. w Szczecinie podczas II Konferencji „Transgraniczne planowanie przestrzenne” przez Ministra Infrastruktury, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie. W imieniu partnerów porozumienia dokument podpisali:

 • Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Tomasz Hałas, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
 • Grzegorz Roman, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
 • Joanna Przybyszewska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Porozumienie realizuje art. 13 traktatu z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczpospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Europejska Konwencje Ramowa o współpracy transgranicznej, odpowiada na potrzebę właściwego przygotowania Polski do prac nad wspólna polsko-niemiecka wizja rozwoju obszaru pogranicza Polski i Niemiec oraz poprawy spójności przestrzennej obszaru Polski Zachodniej na rzecz realizacji wyzwań integracyjnych w Unii Europejskiej.

Cel projektu:
Celem głównym studium jest wskazanie kierunków rozwoju obszaru pogranicza Polski i Niemiec na rzecz poprawy jego spójności przestrzennej, umożliwiającej realizacje wyzwań integracyjnych w Unii Europejskiej.

Obszar projektu:
Zasięgiem studium objęta jest polska cześć pogranicza Polski i Niemiec – województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie, graniczące z województwami pomorskim, wielkopolskim i opolskim, krajami Republiki Czeskiej (Ołomunieckim, Pardubickim, Kralovehradeckim i Libereckim) i krajami związkowymi Republiki Federalnej Niemiec (Saksonia, Brandenburgia wraz z Berlinem, Meklemburgia-Pomorzem Przednim). Północna granica obszaru studium jest wybrzeże Morza Bałtyckiego. Naprzeciw, po drugiej stronie Bałtyku leży duński region stołeczny (Kopenhaga i Bornholm) oraz regiony szwedzkie Skania i Blekinge.

Ze względu na rozległość obszaru studium, który z północy na południe liczy sobie blisko 500 km, a z zachodu na wschód 75-180 km, występują na nim bardzo zróżnicowane warunki fizjograficzne. Znajduje to odbicie w odmiennym zagospodarowaniu przestrzennym wewnątrz obszaru i daje podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej o bardzo równym profilu. Elementem przestrzeni, spajającym obszar z północy na południe jest rzeka Odra.

Partnerzy Projektu:

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  • Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  • Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego Samorządowa Jednostka Organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • Województwo Lubuskie – Wydział Planowania Przestrzennego Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Publikacje:

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec – sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz poprawy spójności przestrzennej obszaru.

 

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.