Scroll to top

PROCEDURA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.

Organem sporządzającym plan miejscowy jest odpowiednio:

  • wójt (w gminach wiejskich),
  • burmistrz (gminy miejskie lub miejsko-wiejskie, miasta poniżej 100 000),
  • prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Etap I

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie art. 17 ust. 2 uopizp zawiadamia zarząd województwa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany).

Zarząd województwa na podstawie art. 23 w związku z art. 27 uopizp wyraża opinie, składa wnioski oraz udostępnia informacje w zakresie zadań samorządu województwa oraz wyników audytu krajobrazowego w formie uchwały.

Etap II

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie art. 17 ust.6 lit b) tiret pierwszy oraz dziewiąty uopizp występuje o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany) z zarządem województwa.

Zarząd województwa na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 27 uopizp uzgadnia lub odmawia uzgodnienia projektu ustaleń planu miejscowego (lub jego zmiany) w zakresie zadań samorządu województwa oraz w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa – w formie postanowienia zarządu województwa.

Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzgodnionych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.