Scroll to top

PROCEDURA

Plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich lub jego zmiana

Planowanie przestrzenne w obszarach morskich jest narzędziem coraz częściej używanym w celu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i zarezerwowania przestrzeni na różne rodzaje działalności, aby zapobiegać powstawaniu konfliktów przestrzennych. W Polsce aktem rangi ustawowej regulującym morskie planowanie przestrzenne jest ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 937 i poz. 1014.), zwana dalej ustawą o obszarach morskich. Zgodnie z art. 37a ustawy plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej będzie wydany w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej. Dzięki temu plan stanie się aktem prawa powszechnie obowiązującego.

Etap I

Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego na podstawie art. 37e ust.1 pkt 2) ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, zawiadamia marszałka województwa o przystąpieniu do sporządzenia do sporządzenia projektu planu (lub jego zmiany).

Marszałek województwa na podstawie art. 37g Ustawy wyraża opinie, składa wnioski oraz udostępnia informacje w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa – w formie pisemnej lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Etap II

Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego na podstawie art. 37e ust.1 pkt 8) lit. d) Ustawy, kieruje projekt planu (lub jego zmianę) do uzgodnienia z marszałkiem województwa.

Marszałek województwa uzgadnia lub odmawia uzgodnienia zgodności projektu ustaleń planu miejscowego (lub jego zmiany) w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa – w formie postanowienia.

W latach 2017 i 2018 urzędy morskie wszczęły procedury planistyczne m.in. dla poniższych obszarów:

Zalew Szczeciński
i Zalew Kamieński

W latach 2017 oraz 2018 Urząd Morski w Szczecinie realizował procedurę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W obszarze planu dla Zalewu Szczecińskiego znajdują się wody portów morskich w Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy i Stepnicy oraz wody w granicach przystani morskiej w Świnoujściu-Karsiborze. W obszarze planu dla Zalewu Kamieńskiego znalazły się wody portów morskich w Wolinie, Kamieniu Pomorskim oraz Sierosławiu. Z obszaru planów wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

Porty morskie w Świnoujściu,
Szczecinie, Policach,
Dziwnowie i Trzebieży

W latach 2017 oraz 2018 Urząd Morski w Szczecinie realizował procedurę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych planów.

Porty morskie w Darłowie,
Dźwirzynie i Kołobrzegu

W roku 2018 Urząd Morski w Słupsku realizował procedurę dla opracowania „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”. Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie.