Scroll to top

BEA-APP

Bałtyckie Obszary Energii
Perspektywa planistyczna

Program:
INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Lider Projektu:
Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Tematyka projektu:
energia odnawialna, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
marzec 2016 – luty 2019

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Cele projektu:
Projekt zakłada podjęcie działań na rzecz wzrostu produkcji energii odnawialnej w regionie poprzez poprawę współpracy instytucji publicznych i prywatnych podmiotów w procesie planowania i zaspokajania potrzeb producentów i konsumentów energii.

1. Analiza działań zmierzających do wsparcia zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w regionie – opisanie procesu transformacji energetycznej w Regionie Morza Bałtyckiego, zebranie i porównanie odpowiednich danych, zdefiniowanie wyzwań transformacji energetycznej, opisanie, optymalizacja i przetestowanie nowych narzędzi planistycznych oraz instrumentów służących do monitorowania procesu planowania energetycznego w regionie.
2. Wzmocnienie partycypacji społecznej – przeanalizowanie procesu udziału interesariuszy w procesie planowania na obszarze Morza Bałtyckiego, wymiana doświadczeń i wdrożenie nowych rozwiązań ułatwiających ich włączenie i zwiększenie społecznej akceptacji dla instalacji OZE.
3. Zintegrowana zorientowana terytorialnie (place-based) strategia energetyczna dla regionu.
4. Realizacja studiów pilotażowych w każdym regionie.

Priorytety i działania Pomorza Zachodniego:
Projekt Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna przewiduje przeprowadzenie akcji pilotażowych w celu opracowania studium wykonalności i analizy kosztów dla konkretnych regionalnych przypadków podejścia do transformacji energetycznej. Obszarem badawczym dla Województwa Zachodniopomorskiego będą obszary funkcjonalne, dla których zostaną opracowane wytyczne do strategii energetycznej, określającej nowy ład energetyczny. Celem działań badawczych będzie:

a) określenie warunków dla rozwoju instalacji OZE oraz racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych,
b) zebranie transgranicznych doświadczeń i rozwiązań funkcjonujących w innych krajach,
c) opracowanie pakietu działań nakierowanych na podejście prosumenckie (w szczególności prosumentów trzeciej fali oczekujących nie tylko indywidualnych korzyści ekonomicznych, ale też korzyści społecznych i ekologicznych), wzrost świadomości obywateli i wzrost społecznej akceptacji rozwoju OZE.

Zaproponowane działania umożliwią rozpoczęcie procesu transformacji energetycznej w badanym obszarze.

Racjonalne wykorzystanie OZE w połączeniu z dostępnymi tradycyjnymi źródłami energii jest w ramach ww. działań pilotażowych nakierowane również na analizę łańcuchów lokalnej wartości dodanej, wzmacniającej sektor zielonej gospodarki funkcjonujący w regionie.

Jedną z ambicji koncepcji BEA-APP jest wzmocnienie współpracy z interesariuszami w regionie i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój energetyki. Dlatego projekt przewiduje szereg działań nakierowanych na aktywne włączenie zainteresowanych instytucji, wzmocnienie społecznej akceptacji dla działań wspierających rozwój OZE, jak również włączenie obywateli w proces decyzyjny, co stanowi obecnie jedną z ważniejszych barier rozwoju tego sektora w regionach uczestniczących w projekcie.

Planowane rezultaty:
Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowych, przetestowanych rozwiązań i narzędzi planowania przestrzennego, ułatwiających i przyśpieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej.
Rozwiązania te będą miały na celu przezwyciężenie barier planowania przestrzennego w regionie, dzięki ich lepszemu rozpoznaniu w dalszym instytucjonalnym wdrażaniu OZE w Regionie Morza Bałtyckiego (np. poprzez poszukiwanie kompromisu w rozwiązaniach instytucjonalnych w przypadku konfliktów krajobrazowych lub prawnych).

Projekt pilotażowy: Koszyk energetyczny dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej

Istotnym efektem projektu będzie opracowanie regionalnych dokumentów strategicznych wspierających zintegrowane strategiczne podejście do zrównoważonego połączenia energii odnawialnych i tradycyjnych w regionie.

Czas trwania projektu:
marzec 2016 – luty 2019

Finansowanie:
Budżet całkowity: 2 692 342,75 EUR
Budżet RBGPWZ: 229 345 EUR
Wkład własny województwa: 34 401,75 EUR
Dofinansowanie EFRR: 85%

Partnerzy Projektu:

 • Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego – Partner Wiodący (Niemcy)
 • Region Skania (Szwecja)
 • Regionalna Agencja Energetyczna (Szwecja)
 • Region Blekinge (Szwecja)
 • Region Keski-Suomen (Finlandia)
 • Region Tartu, Regionalna Agencja Energetyczna (Estonia)
 • Biuro Planowania Przestrzennego Regionu Zemgale (Łotwa)
 • Forum Rozwoju Bałtyku (Łotwa)
 • Litewski Instytut Energii (Litwa)
 • Uniwersytet Roskilde (Dania)
 • Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)

Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (polski partner projektu)
Justyna Strzyżewska
Tomasz Furmańczyk
Lilli Wolny
Mariusz Płocharski
Agnieszka Sawicka
T: +48 91 432 49 67
E: bea_app@rbgp.pl

https://www.balticenergyareas.eu/

Publikacje:

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

Data opracowania: Sierpień 2018

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój.

Data opracowania: Sierpień 2018

Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim – wyzwania dla polityki przestrzennej.

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Data opracowania: Listopad 2018

Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła

Karta zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w województwie zachodniopomorskim instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także pokazuje rozwój energetyki odnawialnej w województwie na tle pozostałych województw i kraju.

Data opracowania: Listopad 2018

Broszura informacyjna projektu BEA-APP – Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna