Scroll to top

TRMS

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Powierzchnia TRMS:
12 968 km2

Ludność TRMS:
2 638 535

Długość linii brzegowej:
176 km

Źródło danych:
GUS 2006 oraz obliczenia
własne RBGPWZ

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
W wyniku porozumienia i współdziałania władz samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Świnoujście, Euroregionu Pomerania i Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstała w 2011 roku pierwsza wspólna wizja dla polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMS).

Wizja ta stanowiła punkt wyjścia dla obejmującej województwo zachodniopomorskie i trzy kraje związkowe inicjatywy polegającej na wypracowaniu dla tego obszaru wspólnych celów rozwoju. W tym celu kierownictwa departamentów krajów związkowych Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną, oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisały w listopadzie 2012 r. stosowny list intencyjny.

W wyniku ścisłej polsko-niemieckiej współpracy opracowano Raport prezentujący pierwszy etap prac nad Koncepcją Rozwojową Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, stanowiącą pierwszą wspólną wizję rozwoju tego obszaru. Współpraca nad wspólną koncepcją rozwoju wpisuje się w priorytety Unii Europejskiej oraz zasady rozwoju współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W Koncepcji jest również mowa o zaleceniach dotyczących współpracy przy wykonywaniu regionalnych i ponadregionalnych opracowań planistycznych oraz wymiany informacji w tym zakresie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, a także zalecenia dotyczące wzajemnej wymiany informacji i obustronnych konsultacji w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym obszarów leżących po obu stronach granicy.

Potencjał społeczno-gospodarczy Szczecina i jego przygraniczne położenie stwarzają możliwości współdziałania i rozwoju regionu, dla którego miastem rdzeniowym jest Szczecin i który obejmuje zasięgiem swego oddziaływania obszary po obu stronach granicy. Ten obszar to Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.

 

Cele:
Dzięki wspólnym działaniom w zakresie planowania przestrzennego oraz poprzez wypracowanie wspólnych celów dla różnych obszarów tematycznych planuje się stworzyć zasadnicze podstawy rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, w wyniku czego będzie można zwiększyć potencjał i atrakcyjność obszaru w ujściu Odry i przeciwdziałać niekorzystnym aspektom wynikającym z jego położenia na obrzeżach obu państw – Polski i Niemiec.

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina chce oprzeć swoją koncepcję rozwoju o budowanie przewag konkurencyjnych:

  • Przewaga konkurencyjna wynikająca z bliskości Skandynawii.
  • Przewaga konkurencyjna wynikająca z lokalizacji portów morskich.
  • Przewaga konkurencyjna w dziedzinie turystyki, zwłaszcza w segmencie turystyki wodnej.
  • Przewaga konkurencyjna wynikająca z oferty dwujęzycznych zasobów ludzkich.

 

Czas trwania projektu:
kwiecień 2010 (podpisanie porozumienia) – czerwiec 2015 (przyjęcie raportu przez grupę sterującą)

 

Obszar projektu:
Obszarem realizacji projektu jest polsko-niemiecki obszar Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMS).

Granica TRMS zmienia się w zależności od rozpatrywanych zagadnień, jednakże nie wykracza poza granice administracyjne województwa zachodniopomorskiego – po stronie polskiej oraz Regionalnego Związku Planistycznego Pojezierza Meklemburskiego, (Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte), Regionalnego Związku Planistycznego Pomorza Przedniego (Regionaler Planungsverband Vorpommern) oraz Regionalnego Związku Planistycznego Uckermark-Barnim (Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim) – po stronie niemieckiej.

 

Kontakt:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Justyna Strzyżewska
T: +48 91 432 49 67
E: jst@rbgp.pl

Publikacje:

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina – broszura informacyjna

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji.

Położenie nad wodą – karta obszaru

Wykorzystanie szans rozwojowych wynikających z możliwości rozwoju urbanistycznego obszarów nadwodnych, funkcjonowania portów morskich i śródlądowych w obszarze TRMS, rozwojem turystyki wodnej korzystającej z obecności dużych i atrakcyjnych przyrodniczo obszarów wodnych.

Energie odnawialne – karta obszaru

Obszar działań obejmuje rozwój Regionu jako modelowego regionu dla energii odnawialnych. Zadania w tym obszarze dotyczą rozwoju, wspierania i uzgodnień projektów modelowych, które wspierają rozwój energii odnawialnych po obu stronach granicy, a także intensyfikacji transgranicznej wymiany doświadczeń w tym obszarze działań.

Ludzie, kultura, język, praca – karta obszaru

Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest wspieranie współpracy i wymiany informacji pomiędzy m.in.: ośrodkami naukowymi i gospodarczymi po obu stronach granicy, instytucjami publicznymi w zakresie dostarczania usług publicznych i sytuacji na rynku pracy. Celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań problemów związanych ze zmianami demograficznymi.

Funkcje miast – karta obszaru

Wspieraniu funkcji metropolitalnych służyć ma opracowanie analizy struktury funkcjonalnej miast oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi. Pozwoli to na lepsze włączenie TRMS w europejską sieć współpracy miast, także przez aktywną współpracę z Berlinem i Regionem Oresund.

Transport publiczny – karta obszaru

Zapisane cele oraz projekty są odpowiedzią na istniejące deficyty transgranicznej infrastruktury w porównaniu do połączeń wewnątrzkrajowych oraz na popyt wynikający z wzrastających migracji i przekształcenia przygranicznych gmin niemieckich w obszar podmiejski Szczecina.