Scroll to top

CSF OF

Centralna Strefa Funkcjonalna – Obszar Funkcjonalny

Nazwa obszaru funkcjonalnego:
Centralna Strefa
Funkcjonalna

Znaczenie:
Obszar o znaczeniu
regionalnym

Rodzaj według ustawy:
Miejski obszar funkcjonalny

Typ wg KPZK 2030:
Obszar funkcjonalny
subregionalnego zespołu miast

Centralna Strefa Funkcjonalna wyznaczona została w oparciu o model potencjału ludnościowego i gospodarczego oraz izochronę czasową 30 minut dostępności do sześciu głównych ośrodków tworzących rdzeń tej strefy, tj. Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Łobza, Połczyna-Zdroju, Świdwina i Złocieńca. Te sześć miast posiada wzajemnie uzupełniające się wyposażenie w usługi (usługi zdrowia, edukacji, kultury handlu), dzięki czemu łączna oferta jest znacząca, co przy niewielkich odległościach miast od siebie, daje lepszą dostępność do usług. Utrzymanie pełnej gamy usług przez każde miasto osobno byłoby niemożliwe i nieracjonalne ekonomicznie.

W związku z acentralnym układem sieci osadniczej województwa (główne miasta położone są przy granicach województwa), strefa centralna charakteryzuje się słabą dostępnością do większych miast, kapitału, rynków pracy i usług, które te miasta posiadają. W konsekwencji występują tam problemy rozwojowe: bezrobocie, depopulacja, niska aktywność gospodarcza.

Strefa centralna posiada łącznie znaczący potencjał demograficzny – zamieszkuje ją ponad 140 tys. osób, z czego ponad 80 tys. w sześciu głównych, wymienionych powyżej miastach. Niewielka odległość między nimi pozwala wykorzystywać sumaryczny potencjał oraz tworzyć wspólną, komplementarną ofertę usług: inwestycyjnych, edukacyjnych i turystycznych a także tworzyć komplementarny rynek pracy.

Więcej informacji na portalu eRegion.

 

Projekty realizowane przez RBGPWZ obejmują również obszar Centralnej Strefy Funkcjonalnej skupiając się na wyrównywaniu potencjałów tego obszaru oraz wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w obszarze energii odnawialnej, gospodarki i turystyki.

Projekty RBGPWZ
na obszarze CSF OF

Celem projektu „BEA-APP Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna”  jest próba zoptymalizowania, przetestowania i implementacji instrumentów monitorujących proces planowania przestrzennego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto w ramach projektu będą realizowane również działania pilotażowe, których celem będzie opracowanie studium wykonalności i analizy kosztów dla konkretnych regionalnych przypadków podejścia do transformacji energetycznej.

Projekt „URMA – partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych”  miał na celu promowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego jako narzędzia na rzecz wzmocnienia potencjału służącego innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Celem szczegółowym było podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami i obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących. Jednym z działań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie było przygotowanie w ramach projektu opracowania eksperckiego pod nazwą „URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”.  Opracowanie to zawiera propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna

Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna jest porozumieniem w/w jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wzajemnie ze sobą powiązanych przedsięwzięć, tzw. Projektów priorytetowych, które będą realizowane w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego, rozwoju usług sfery społecznej oraz poprawy warunków infrastrukturalnych rozwoju społecznego i gospodarczego całego obszaru nią objętego.

W skład Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna wchodzi 20 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów: drawskiego, łobeskiego oraz świdwińskiego.

Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna jest największym kontraktem w Województwie Zachodniopomorskim pod kątem obszaru objętego zaplanowanym wsparciem, jak również wartości pozyskanych środków na rozwój społeczno – gospodarczy Strefy Centralnej – łącznie to aż 43 179 490,00 zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.