Scroll to top

PROCEDURA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Etap I

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uopizp) zawiadamia zarząd województwa o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany).

Zarząd województwa na podstawie art. 23 w związku z art. 27 uopizp wyraża opinie, składa wnioski oraz udostępnia informacje w zakresie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz wyników audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego – w formie uchwały ZWZ.

Etap II

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie art. 11 ust. 5 uopizp występuje o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany) z zarządem województwa.

Zarząd województwa na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy uzgadnia lub odmawia uzgodnienia w zakresie zgodności projektu ustaleń studium (lub jego zmiany) z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” – w formie postanowienia zarządu województwa.

Lokalizacja studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzgodnionych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.