Scroll to top

II Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne w dniach 28-29 czerwca 2010 r. w Szczecinie

W dniach 28-29 czerwca 2010 r. w auli Pomorskiej Akademii Medycznej odbyła się druga już konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne, poświęcona zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry oraz planowaniu przestrzennemu na obszarach morskich.

Pierwszy dzień konferencji oficjalnie otwarty został przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Poświęcony był zagadnieniom zagospodarowania przestrzennego obszarów w korytarzu Odry. Najważniejszym jego wydarzeniem było podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu, Pana Olgierda Dziekońskiego oraz Województwem Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim.

Ze strony województwa zachodniopomorskiego porozumienie podpisał Marszałek Władysław Husejko. Dokument ten formalnie otwiera drogę do stworzenia studium integracji polskiej części pogranicza i przyczyni się do ułatwienia zagospodarowania przygranicznych obszarów w Polsce i w Niemczech. Na konferencji obecni byli także Pani Danuta Dominiak- Woźniak Radca Minister -przedstawiciel Ministra Infrastruktury w Berlinie. W pierwszym dniu konferencji dyrektor RBGPWZ Stanisław Dendewicz przedstawił województwo zachodniopomorskie jako obszar leżący w dorzeczu Odry. Pan Maciej Nowicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego oraz Pan Janusz Korzeń z Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu przedstawili priorytety rozwoju województw lubuskiego i dolnośląskiego w kontekście oddziaływania międzywojewódzkiego i transgranicznego. Komunikacyjne i przyrodnicze priorytety rozwoju województwa wielkopolskiego zreferował dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Dzień zdominowany był przez referaty takich znakomitości jak prof. Jacek Zaucha, który przedstawił specyfikę planowania przestrzennego obszarów morskich w Polsce i w krajach nadbałtyckich oraz dr Reginę Kramarską z Instytutu Geologicznego w Gdańsku, która przedstawiła prezentację odnośnie zasobów surowców mineralnych w granicach polskich obszarów morskich.

Ze strony niemieckiej Petra Schmidt z Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii – Pomorza Przedniego zreferowała zagadnienie planowania przestrzennego na morzu terytorialnym Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Na konferencji nie mogło zabraknąć wypowiedzi pana Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który opisał podejście Urzędu Morskiego do zagadnień zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Zagadnienie to rozwinął w swojej wypowiedzi Pan Profesor Stanisław Musielak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Załącznik:

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne
Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem II Konferencji TPP. Dzień pierwszy poświęcony był zagadnieniom polityki przestrzennej i współpracy transgranicznej w obszarze korytarza Odry, natomiast dzień drugi dotyczył planowania przestrzennego na obszarach morskich. Dokument zawiera także podsumowanie I Konferencji TPP.