Scroll to top

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku.

Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz określa kierunki polityki przestrzennej w długiej perspektywie. Stanowi podstawę do konstruowania programów operacyjnych rozwoju województwa oraz wniosków odnoszących się do regionalnej polityki przestrzennej, kierowanych do władz centralnych, regionalnych i innych instytucji. Samorządom lokalnym i inwestorom plan dostarcza informacji, jakie dobre praktyki powinni stosować w gospodarowaniu przestrzenią.

Plan nie jest aktem prawa miejscowego i nie narusza uprawnień gmin w zakresie planowania miejscowego. Muszą one jednak uwzględniać w swojej praktyce planistycznej ustalenia planu odnoszące się do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Ze względu na ścisłe powiązanie planu ze strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego przyjęto taki sam horyzont czasowy dla obu dokumentów – rok 2020.

Broszura jest dostępna również w języku angielskim.

Załączniki:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – broszura informacyjna PL

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – information brochure ENG