Scroll to top

PZPWZ

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2020

Przyjęcie Planu:
Uchwała Nr XVII/214/20 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Plan jest dokumentem o charakterze regionalnym i stanowi jeden z elementów szerokiego podejścia do planowania strategicznego, szczególnie w kontekście koordynacji działań polityki przestrzennej. Określa m.in. uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa w zakresie organizacji struktury przestrzennej (sieć osadnicza), infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska czy lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan uchwalany jest przez sejmik województwa i uwzględnia m.in. założenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz strategię rozwoju województwa.

Obowiązujący plan został przyjęty Uchwałą Nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. po przeprowadzeniu procedury zmiany planu z 2010 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 lipca 2020 r. Poz. 3564. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego miała na celu dostosowanie głównego dokumentu planistycznego województwa do nowych uwarunkowań, które zaistniały od momentu uchwalenia pierwszej edycji tego dokumentu.

Archiwalna wersja Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego z 2010 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalony w roku 2010, opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego był efektem współpracy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z administracją zespoloną i niezespoloną, samorządów powiatów i gmin w drodze bezpośredniego udziału bądź konsultacji oraz przyjętego systemu opiniodawczego.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

29 lipca 2020

W dniu 27 lipca 2020 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 3564 i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r. Przypominamy, że Uchwała nr XVII/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego…

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

24 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna wersja projektu zmiany…

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

27 maja 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr 706/20 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały w załączniku. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją…

Obwieszczenie Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

16 lipca 2018

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z przyjętymi dokumentami, rozpoczęciu konsultacji społecznych i…

Obwieszczenie Marszałka  Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

Obwieszczenie Marszałka Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

20 grudnia 2012

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz 1357) zmienionego uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku…

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

30 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 39 ust 1 i 2 w związku z art. 42 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W…

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

16 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1690/12 o przyjęciu Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 30 marca 2012 r., rozpoczęto prace nad okresową oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

10 października 2012

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz…