Scroll to top

PZPWZ

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2010

Przyjęcie Planu:
Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 października 2010 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Plan jest dokumentem o charakterze regionalnym i stanowi jeden z elementów szerokiego podejścia do planowania strategicznego, szczególnie w kontekście koordynacji działań polityki przestrzennej. Określa m.in. uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa w zakresie organizacji struktury przestrzennej (sieć osadnicza), infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska czy lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan uchwalany jest przez sejmik województwa i uwzględnia m.in. założenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz strategię rozwoju województwa.

Obowiązujący plan został przyjęty Uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. po przeprowadzeniu procedury zmiany planu z 2002 r. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego miała na celu dostosowanie głównego dokumentu planistycznego województwa do nowych uwarunkowań, które zaistniały od momentu uchwalenia pierwszej edycji tego dokumentu w roku 2002, i była realizacją wniosków wynikających z okresowej oceny planu dokonanej przez samorząd województwa w roku 2006.

Aktualna procedura
zmiany Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego

W związku z przeprowadzoną Okresową Oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wskazującą na konieczność dostosowania dokumentu do nowych krajowych i regionalnych strategii rozwoju, realizowana jest obecnie procedura aktualizacji Planu.

Dnia 9 kwietnia 2018 roku Zarząd województwa przyjął projekt zmiany Planu zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uruchamiając procedurę opiniowania, uzgadniania i konsultacji transgranicznych ww projektu.

Archiwalna wersja Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego z 2002 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalony w roku 2002, opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest efektem współpracy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z administracją zespoloną i niezespoloną, samorządów powiatów i gmin w drodze bezpośredniego udziału bądź konsultacji oraz przyjętego systemu opiniodawczego.

Podstawowym zadaniem Planu jest określenie odniesień przestrzennych zawartych w „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015″, poprzez określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego pozwalających na realizację tej strategii.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Obwieszczenie Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

16 lipca 2018

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z przyjętymi dokumentami, rozpoczęciu konsultacji społecznych i…

Obwieszczenie Marszałka  Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

Obwieszczenie Marszałka Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

20 grudnia 2012

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz 1357) zmienionego uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku…

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

30 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 39 ust 1 i 2 w związku z art. 42 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W…

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

16 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1690/12 o przyjęciu Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 30 marca 2012 r., rozpoczęto prace nad okresową oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

10 października 2012

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz…