Scroll to top

PZPWZ

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2020

Przyjęcie Planu:
Uchwała Nr XVII/214/20 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Plan jest dokumentem o charakterze regionalnym i stanowi jeden z elementów szerokiego podejścia do planowania strategicznego, szczególnie w kontekście koordynacji działań polityki przestrzennej. Określa m.in. uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa w zakresie organizacji struktury przestrzennej (sieć osadnicza), infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska czy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osiągnięcie celów polityki przestrzennej województwa, powinno być realizowane całym wachlarzem działań, dla których plan zagospodarowania przestrzennego województwa pełni rolę koordynacyjną. Możliwości prowadzenia polityki przestrzennej zależą od pozostających w dyspozycji samorządu województwa instrumentów.

Narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej podzielić można na bezpośrednie (prawne, w tym system planowania przestrzennego, inwestycje trwałe, gospodarka gruntami) oraz pośrednie (finansowe – stymulujące lub zachęcające do podejmowania działań, informacyjne, lobbing). W PZPWZ w zakresie realizacji polityki przestrzennej województwa wskazano następujące narzędzia: planowanie przestrzenne, zadania samorządowe, zadania rządowe, inne inwestycje celu publicznego, lobbing, działania programowe oraz terytorializację polityki rozwoju. Zostały one przypisane do konkretnych działań służących realizacji celów polityki przestrzennej.

Obowiązujący plan został przyjęty Uchwałą Nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. po przeprowadzeniu procedury zmiany planu z 2010 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 lipca 2020 r. Poz. 3564. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego miała na celu dostosowanie głównego dokumentu planistycznego województwa do nowych uwarunkowań, które zaistniały od momentu uchwalenia pierwszej edycji tego dokumentu.

Archiwalna wersja Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego z 2010 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalony w roku 2010, opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego był efektem współpracy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z administracją zespoloną i niezespoloną, samorządów powiatów i gmin w drodze bezpośredniego udziału bądź konsultacji oraz przyjętego systemu opiniodawczego.

Narzędzia wprowadzane
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Jedno z narzędzi polityki przestrzennej polegające na przenoszeniu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa na szczebel lokalny do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz odpowiednich zadań rządowych i samorządowych (wojewódzkich) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, a także do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych. Narzędzie obejmuje również współprace przy tworzeniu przez administrację rządowa planów zagospodarowania obszarów morskich. Z uwagi na możliwość lokalizacji inwestycji na podstawie tzw. „specustaw”, planowanie przestrzenne obejmuje również współpracę i opiniowanie decyzji wydawanych na podstawie tych ustaw.

Zadania samorządowe

Inwestycje celu publicznego mające wskazaną konkretną lokalizację oraz zapewnione finansowanie przez zapisanie ich w programach wojewódzkich lub wieloletnim programie inwestycyjnym województwa. Zarząd województwa uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie tych zadań lub wprowadza te zadania poprzez ustalenia planu do planów miejscowych na zasadach określonych w art. 44 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zadania rządowe

Inwestycje rządowe zapisane w dokumentach przyjętych przez organy władzy centralnej (sejm, rząd, minister) bądź jednostki im podległe.

Inne inwestycje celu publicznego

Inne inwestycje realizujące cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym, nie będące zadaniami wojewódzkimi lub rządowymi, realizowane przez gminy, powiaty (lub ich grupy), operatorów lub w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pozostałe narzędzia

Terytorializacja polityki rozwoju

Narzędzie polityki regionalnej, polegające na ukierunkowaniu działań na konkretne terytoria. Narzędzie to wykorzystywane będzie w formie wsparcia dla konkretnych obszarów, w tym obszarów funkcjonalnych. Takie postępowanie pozwoli wspierać obszary, w których dane działanie przyniesie największe efekty, jak również wyeliminować działania niepożądane w określonych obszarach. W ramach terytorializacji polityki rozwoju stosowane są następujące instrumenty:

  • Strategiczna interwencja województwa zachodniopomorskiego obejmuje obszary, na których dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk o charakterze społeczno-gospodarczym, konfliktów przestrzennych związanych ze sposobem wykorzystania ich potencjału przyrodniczego i kulturowego.
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są podstawowym narzędziem dedykowanym głównym ośrodkom wzrostu województwa, tj. obszarom funkcjonalnym miasta wojewódzkiego – Szczecina (Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz miasta o znaczeniu ponadregionalnym – Koszalina (Koszalińsko–Kołobrzesko–Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego) i innych obszarów miejskich.
  • Kontrakt Samorządowy (KS) to jedna z podstawowych form realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ) 2014-2020, negocjacyjne narzędzie planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru (a w konsekwencji całego regionu), tworzone w oparciu o współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych obecnych na danym obszarze.
  • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, którego celem jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie potencjału gospodarczego oraz aktywności społecznej i zawodowej. Instrument umożliwia lokalnym społecznościom inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze danego obszaru.
  • Preferencje dla konkretnych obszarów w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programach, narzędziach i instrumentach, którymi dysponuje województwo lub, w których przedstawiciele samorządu województwa mają prawo głosu.

Lobbing

Działanie decydentów, organów i instytucji samorządu województwa w politycznych organach sąsiednich samorządów, w organach państwa, państw ościennych bądź organach Unii Europejskiej, w celu uzyskania korzystnych dla rozwoju województwa rozstrzygnięć prawnych, organizacyjnych i finansowych, polegających np. na lokalizacji lub kontynuacji określonych inwestycji, decyzji czy przedsięwzięć; działanie to obejmować może przedstawianie politykom i organom decyzyjnym dobrze umotywowanych racji województwa, racji stanu, korzyści ekonomicznych dla budżetu państwa, pozytywnych skutków społecznych itp.

Działania programowe

Programy/inicjatywy nakierowane na rozwiązywanie konkretnych problemów, integrujące działania różnych partnerów, w oparciu o środki z różnych dostępnych źródeł.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

29 lipca 2020

W dniu 27 lipca 2020 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 3564 i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r. Przypominamy, że Uchwała nr XVII/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego…

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

24 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna wersja projektu zmiany…

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

27 maja 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr 706/20 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały w załączniku. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją…

Obwieszczenie Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

16 lipca 2018

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z przyjętymi dokumentami, rozpoczęciu konsultacji społecznych i…

Obwieszczenie Marszałka  Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

Obwieszczenie Marszałka Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

20 grudnia 2012

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz 1357) zmienionego uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku…

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

30 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 39 ust 1 i 2 w związku z art. 42 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W…

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

16 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1690/12 o przyjęciu Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 30 marca 2012 r., rozpoczęto prace nad okresową oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

10 października 2012

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz…