Scroll to top

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie !!!

Projekt Polsko-Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina został uznany za jeden z pięciu modelowych projektów współpracy polsko-niemieckiej. Pokonał pięćdziesiąt innych przedsięwzięć startujących w konkursie na modelową współpracę polsko- niemiecką 2012-2013. 21 maja 2013 r. w Berlinie zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego odebrał nagrodę z rąk organizatorów.

Konkurs należy do „Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego“ (MORO) Ministerstwa BMVBS, a odbywa się pod patronatem Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast i Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej.  Rywalizacja w tym roku była wyjątkowo zacięta, ponieważ jury musiało spośród 55 nadesłanych projektów wybrać tylko pięciu zwycięzców.

Zachodniopomorski projekt zyskał uznanie za wzorcową współpracę polskich i niemieckich organów planowania przestrzennego przy tworzeniu wspólnej Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMSZ) w celu wzmacniania spójności terytorialnej oraz budowanie przewagi konkurencyjnej Regionu.

Geograficzne położenie Szczecina wyznacza obszar jego oddziaływania na terytorium Polski i Niemiec. Cały okres powojenny przyczynił się do wytworzenia dwóch izolowanych odwróconych od siebie systemów po stronie polskiej i niemieckiej. Przywrócenie spójności terytorialnej tego obszaru może stworzyć nową jakość zwiększającą potencjał i atrakcyjność obszaru w ujściu Odry, będącego
w oddziaływaniu Szczecina, stanowiącą alternatywę wobec procesów marginalizacji obszarów po obu stronach granicy.

Dotychczasowe dokumenty planistyczne zamykały się w granicach narodowych Polski i Niemiec. Koordynacja polityk po obu stronach granicy wymaga ustalenia spójnych celów rozwoju. Z tego powodu postanowiono wspólnie opracować Polsko-Niemiecką Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

28 kwietnia 2010 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gminą Miastem Świnoujście i Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. zostało podpisane Porozumienie w sprawie opracowania „Koncepcji rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska”. Koordynatorem prac było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Wraz z przedstawicielami Sygnatariuszy Porozumienia, czyli Wspólnym Komitetem, podczas spotkań warsztatowych zespół RBGP przygotował listę priorytetów rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMSZ). Efekty tej zostały przedstawione w broszurze, zawierającej listę priorytetów z poszczególnych działów tematycznych Koncepcji. Priorytety zostały uzgodnione przez Sygnatariuszy Porozumienia latem 2011 roku.

W listopadzie 2012 roku został podpisany List Intencyjny z partnerami z niemieckiej części opracowania, tj. z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Berlina i Brandenburgii. List Intencyjny zawiera najważniejsze zagadnienia, jakie powinny zostać poruszone we wspólnej, polsko-niemieckiej koncepcji rozwoju TRMSZ.

Stworzenie koncepcji ma duże znaczenie zarówno na płaszczyźnie specjalistycznej, jak i politycznej, i stanowić będzie dobrą bazę do współpracy nad  konkretnymi projektami. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy regionu oraz jednostki samorządu terytorialnego regionu.

Współpraca przy realizacji Koncepcji zacznie się od utworzenia Grupy Sterującej oraz dwóch grup roboczych (polskiej i niemieckiej). Obie strony wyznaczą są również koordynatorów projektu. Ze strony polskiej prace koordynacje oraz studialne wykonywać będzie Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, strona niemiecka wyłoniła wykonawcę zewnętrznego – Biuro Complan Kommunalberatung GmbH Potsdam.

Koncepcja zostanie zamknięta w formie raportu końcowego oraz dwujęzycznej dokumentacji koncepcji TRMSZ, a także dwujęzycznej prezentacji.

Załącznik:

Dyplom otrzymany w ramach konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej