Scroll to top

Konferencja końcowa projektu URMA

W dniu 6 listopada 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA, dotyczącym partnerstw miejsko–wiejskich w obszarach metropolitalnych. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie współpracy miejsko-wiejskiej jako instrumentu spójności terytorialnej. W ramach konferencji przedstawiono i omówiono m.in. poniższe wnioski.

Rezultatami projektu URMA były działania opierające się na międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie realizowania i poszukiwania partnerstw miejsko-wiejskich w różnej skali. Podejście URMA pozwala zrozumieć istotę partnerstw: ich definicję, cel i potrzebę ich powstawania oraz potencjał rozwoju jaki dają zróżnicowanym przestrzennie związkom. Dla usystematyzowania przestrzennego partnerstw miejsko-wiejskich opracowano rekomendacje na szczebel europejski. Każdy z partnerów projektu URMA opracował Plan wdrożeniowy. Dokument ten opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje działania podjęte w trakcie trwania projektu oraz plan wdrożeniowy założeń partnerstw miejsko-wiejskich w działaniach Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekty pilotażowe realizowanie w ramach projektu URMA podejmowały zagadnienia partnerstw miejsko-wiejskich w różnych skalach i realiach, charakterystycznych dla danego regionu. Miasto Hamburg podjęło próbę budowania nowej współpracy miejsko-wiejskiej w makroskali: Niemcy, Dania, Szwecja. Region Lombardia analizował podejście do partnerstwa miejsko-wiejskiego w powiązaniu z EXPO 2015 jako wyzwanie ograniczenia i uporządkowania przestrzeni narażonych na suburbanizację ze strony miasta metropolitalnego (Mediolan), natomiast holenderski region Twente (gmina Enschede) współtworzył regionalny łańcuch żywności jako innowacyjny sposób budowania relacji miejsko-wiejskich.

Wśród zadań podejmowanych przez Województwo Zachodniopomorskie wyróżniają się dwa działania: Modelowe studium zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra oraz założenia do zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego. Zagadnienie wsi podmiejskiej w obszarze metropolitalnym na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra obejmowało wykonanie Modelowego studium wraz z oceną jakości zagospodarowania przestrzennego i wynikające bezpośrednio z niego wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także Vademecum projektowania przestrzeni wsi podmiejskiej. Zagadnienie Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego w ujęciu partnerstw miejsko-wiejskich zostało podjęte jako element planu wdrożeniowego i przedstawione także jako zagadnienie integracji zarządzania obszarem.

Międzyregionalna wymiana doświadczeń była jednym z celów projektu URMA. W ramach panelu zdobyte doświadczenia oraz rezultaty projektu zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu interesariuszy, którzy brali udział w spotkaniach w trakcie projektu oraz potencjalnym zainteresowanym zagadnieniem partnerstw miejsko-wiejskich. Innowacyjne podejście do partnerstwa miejsko-wiejskiego pozwoli poprawić efektywność polityk lokalnych w ramach zarządzania wielopoziomowego.

Załączniki:

Program konferencji

Wersja polska

 

Program konferencji

Wersja angielska